Eens in de vier jaar zijn er vier speciale weken

Sor­ry, maar heel af en toe wil ik hier ook een keert­je mijn gal spu­gen. Graag zou ik het op deze plek gezel­lig houden, maar toen ik afgelopen week een com­mer­cial van Coca Cola voor­bij zag komen kreeg ik spon­taan jeuk over heel mijn lijf. Het is de arro­gantie ten top. Hypocrisie in het kwadraat.

Je weet niet waar ik op doel? Dan moet je eerst maar het film­p­je bek­ijken zodat je miss­chien iets begri­jpt van mijn irri­tatie.

Zou de wereld miss­chien iets meer zoals de World Cup moeten zijn…?”

Tja, het ligt eraan wie je dit vraagt. Natu­urlijk zullen er een hoop mensen zijn die graag meer dan vier weken per jaar van ‘ontel­bare omhelzin­gen en miljoe­nen intense emoties’ zouden willen geni­eten. Ook in Brazil­ië. Maar als dat betekent dat ze daar­voor door regeringstroepen vee­lal hard­handig en zon­der vol­doende com­pen­satie ver­wi­jderd moeten wor­den uit de woon­wijken waar ze al hun hele lev­en hebben doorge­bracht om plaats te mak­en voor de voet­bal­sup­port­ers, dan brengt dat toch heel andere emoties en omhelzin­gen met zich mee.

Zie hier een willekeurige reportage over hoe er wordt omge­gaan met de arm­ste bevolk­ing in die Brazil­i­aanse ste­den welke het geluk hebben in het mid­delpunt te staan tij­dens deze vier spe­ciale weken waarin ons glas halfvol is en we voor even één zijn. De protesten tegen deze oneer­lijke behan­del­ing nemen de laat­ste maan­den in omvang en heftigheid toe. Men vraagt zich waarom al die mil­jar­den die nu naar het voet­baleven­e­ment gaan, niet gebruikt wor­den om de woon­si­t­u­atie van veel Brazil­ia­nen te ver­beteren.

Gelukkig is daar dan nog alti­jd een organ­isatie als Amnesty Inter­na­tion­al die het opneemt voor deze onder­druk­ten en mid­dels een ludieke actie de Brazil­i­aanse over­heid een gele kaart geeft. Hier een gedeelte uit de verk­lar­ing waarom dit geen onzin­nige actie is:

PROTEST IS NOT A CRIME

The lead up to the World Cup has prompt­ed large scale demon­stra­tions and pub­lic protests to which the police have respond­ed with use of force, and in some cas­es “less lethal” weapons such as tear gas and rub­ber bul­lets.

Protests are like­ly to con­tin­ue in com­ing weeks and the Brazil­ian Con­gress is con­sid­er­ing new laws that could be used to crack down on pro­test­ers. Addi­tion­al­ly, inad­e­quate reg­u­la­tions and train­ing for polic­ing demon­stra­tions pose a risk of more injuries to pro­test­ers due to exces­sive use of force by police.

Every­one has the right to peace­ful protest – to exer­cise their human rights to free­dom of expres­sion and peace­ful assem­bly — and the Brazil­ian Gov­ern­ment has a duty to ensure that they can. That’s why we are giv­ing the Brazil­ian Gov­ern­ment a yel­low card!

Togeth­er we can use our free­dom of expres­sion to send them a warn­ing.
Join us and take action now.

Com­plete the form on the right and we will sub­mit your name along with thou­sands of oth­ers from around the globe.

Volg hun voor­beeld om te lat­en zien dat ‘The world is ours’ geen zin­loze kreet is.

Als afs­luit­ing een film­p­je hoe het dagelijks lev­en in een van de groot­ste favela’s er uit ziet. Je moet wel over gren­zeloos opti­misme beschikken om de overige 52 minus 4 weken met een zon­nig toekom­st­beeld te over­leven ter­wi­jl je glas dan weer halfleeg (als je geluk hebt) is. Je zou bij­na willen ruilen. Toch?

~ ~ ~