Little Bee — Chris Cleave

Momen­teel ben ik ‘inbe­t­ween two books’. Soms blijft een gele­zen boek lan­ger in mijn gestel zit­ten en lukt het me niet met­een in een vol­gend boek te dui­ken. Dat kan ver­schil­len­de rede­nen heb­ben: aan­grij­pend onder­werp, span­nen­de page-tur­ner, ont­hut­send slecht met boven­dien een anti-cli­max. Bij Litt­le Bee van Chris Clea­ve was het een com­bi­na­tie van pran­gend ver-van-mijn-bed onder­werp ver­teld van­uit ori­gi­neel wis­se­lend per­spec­tief, cir­ke­lend rond­om onmo­ge­lij­ke per­soon­lij­ke keu­zes met ver­strek­ken­de gevol­gen. U begrijpt, ik beschouw dit als een aan­be­ve­ling en pro­beer u over te halen ook dit boek te gaan lezen.
Maar ik zit met het pro­bleem dat de wer­ven­de ach­ter­flap­tekst van het boek wel­is­waar graag heeft dat een enthou­si­as­te lezer recla­me gaat maken, ech­ter zon­der in te gaan op de inhoud zelf: […]  Lees ver­der