The Fat Years — Chan Koonchung

Begin 1989 werk­te ik als logis­tiek mede­wer­ker voor Phi­lips. Dat kan ik me nog goed her­in­ne­ren. Later dat jaar zou ik Geschie­de­nis gaan stu­de­ren aan de Uni­ver­si­teit van Utrecht. Ik had name­lijk de knoop door­ge­hakt en beslo­ten een vast dienst­ver­band op te zeg­gen dat in 1986 begon­nen was. Wat ik me ook goed her­in­ner.
Die eer­ste dag waar­op ik samen met een twee ande­re nieu­we collega’s onder de hoe­de werd geno­men door oude rot­ten in het logis­tie­ke vak staat me nog steeds bij. Al na een hal­ve dag zaten we uit­ge­put door wat we nu ‘Infor­ma­ti­on Over­load’ zou­den noe­men, elkaar aan te kij­ken in de kan­ti­ne boven onze gesmeer­de boter­ham­men. Het was pas maan­dag. Nog in dezelf­de week wer­den we elk toe­ge­deeld aan een ande­re afde­ling. Maar we ble­ven elkaar trouw in de mid­dag­pau­ze opzoe­ken. […]  Lees ver­der