Alle berichten met tags “China

Reacties 6

Mensen

Niet dat jul­lie nu den­ken dat Mao’s mas­sa­moord over mus­sen gaat. Het gaat wel dege­lijk over men­sen. Chi­ne­zen. Met name die­ge­nen die tij­dens de zoge­naam­de ‘Gro­te Sprong Voor­waarts’ (de inhaal­slag op insti­ga­tie van par­tij­lei­der Mao Zedong inge­zet om van Chi­na een wereld­macht te maken) in… Lees meer

Reacties 17

Mus

In het dorp waar ik opgroei­de had­den de mees­ten van ons bij­na­men. Vaak waren het sub­tie­le ver­an­de­rin­gen van iemands voor- of ach­ter­naam. Nog vaker had het te maken met een (on)opvallende fysie­ke eigen­aar­dig­heid, die door ons voor het juis­te effect pro­mi­nent uit­ver­groot werd. Maar in… Lees meer

Reacties 13

City of Life and Death

Afge­lo­pen week­end nam ik ein­de­lijk de tijd om de opge­no­men film City of Life and Death te kij­ken. Ik was er na afloop rede­lijk kapot van. Over het onder­werp van de film, het bloed­bad in Nan­jing gedu­ren­de de win­ter­maan­den van 1937 door de Japan­ners, was… Lees meer

Reacties 2

The Fat Years — Chan Koonchung

Begin 1989 werk­te ik als logis­tiek mede­wer­ker voor Phi­lips. Dat kan ik me nog goed her­in­ne­ren. Later dat jaar zou ik Geschie­de­nis gaan stu­de­ren aan de Uni­ver­si­teit van Utrecht. Ik had name­lijk de knoop door­ge­hakt en beslo­ten een vast dienst­ver­band op te zeg­gen dat in… Lees meer

reactie 0

Steigerbouwer is wat ik ben

Er is een Chi­nees gezeg­de, en dat gaat als volgt: ‘Je moet jezelf ver­ge­ten om suc­ces­vol te zijn. Er bestaat geen zelf.’ ” Aan het woord is een zeer suc­ces­vol­le onroe­rend­goed­mag­naat uit Chi­na. Samen met o.a. een auto­ver­ko­per en een stei­ger­bou­wer wordt hij gevolgd in de… Lees meer

Avatar en de verdwijnende hutongs van Beijing

In de film Ava­tar van regis­seur James Came­ron zijn we getui­ge van de strijd tus­sen een neer­ge­stre­ken groep weten­schap­pers en mili­tai­ren op een ver­re pla­neet en de inheem­se bevol­king aldaar. Het blijkt dat diep in het oer­woud waar deze blau­we wezens van het ras Na’vi… Lees meer