Mensen

Niet dat jul­lie nu den­ken dat Mao’s mas­sa­moord over mus­sen gaat. Het gaat wel dege­lijk over men­sen. Chi­ne­zen. Met name die­ge­nen die tij­dens de zoge­naam­de ‘Gro­te Sprong Voor­waarts’ Lees ver­der

Mus

In het dorp waar ik opgroei­de had­den de mees­ten van ons bij­na­men. Vaak waren het sub­tie­le ver­an­de­rin­gen van iemands voor- of ach­ter­naam. Nog vaker had het te maken met een (on)opvallende fysie­ke eigen­aar­dig­heid, die door ons voor het juis­te effect pro­mi­nent uit­ver­groot werd. Lees ver­der

The Fat Years — Chan Koonchung

Begin 1989 werk­te ik als logis­tiek mede­wer­ker voor Phi­lips. Dat kan ik me nog goed her­in­ne­ren. Later dat jaar zou ik Geschie­de­nis gaan stu­de­ren aan de Uni­ver­si­teit van Utrecht. Ik had name­lijk de knoop door­ge­hakt en beslo­ten een vast dienst­ver­band op te zeg­gen dat in 1986 Lees ver­der

Steigerbouwer is wat ik ben

Er is een Chi­nees gezeg­de, en dat gaat als volgt: ‘Je moet jezelf ver­ge­ten om suc­ces­vol te zijn. Er bestaat geen zelf.’ ”

Aan het woord is een zeer suc­ces­vol­le onroe­rend­goed­mag­naat uit Chi­na. Samen met o.a. een auto­ver­ko­per en een stei­ger­bou­wer wordt hij gevolgd in de docu­men­tai­re Lees ver­der