You need to love something first


Het leek wel wat op een ech­te vakan­tie­dag, van­daag. Nadat de stra­ten­ma­kers van­och­tend klaar waren met het door­leg­gen van een stuk ter­ras ach­ter de schuur kon de poort dicht. Er werd geen (gepland) bezoek meer ver­wacht. Een half uur­tje heb ik nog wat hout staan klo­ven maar het was eigen­lijk niet te doen bij een tem­pe­ra­tuur die zoet­jes­aan boven de der­tig gra­den was geste­gen. […]  Lees ver­der

De helft van de helft

Ik schreef dan wel ‘Mis­schien blijft er zelfs wat tijd vrij om te lezen. Komt er ook nog te wei­nig van.’, toch valt dat alles­zins mee. Ja, het bij­blij­ven met De Groe­ne Amster­dam­mer gaat me nog niet hele­maal goed af, maar stie­kem heb ik al meer dan 200 blad­zij­des gele­zen in Ima­ji­ca van Cli­ve Bar­ker. Inmid­dels ben ik erach­ter geko­men dat het geen eer­ste deel van een ande­re tri­lo­gie is zoals ik onlangs abu­sie­ve­lijk ver­meld­de (en ik heb dat net­jes aan­ge­past). Wel is het een rede­lijk dik boek dat daar­om ook vaak uit­ge­ge­ven wordt in twee los­se delen: Book 1 — The Fifth Domi­ni­on en Book 2 — The Recon­ci­li­a­ti­on.
Omdat ik ein­de­lijk begon­nen ben met het uit­pak­ken van de eer­ste dozen met boe­ken die op mijn werk­ka­mer komen krijg ik van­zelf weer de krie­bels om vanal­les door elkaar te gaan lezen. Voor­lo­pig wil ik daar nog niet aan. Ten­slot­te heb ik met mezelf afge­spro­ken dat alle boe­ken in mijn ver­za­me­ling zomaar een plaats­je in de boe­ken­kast krij­gen. Daar­voor is het hier (bin­nen) te klein. Als com­pro­mis heb ik beslo­ten om van Ima­ji­ca eerst Book 1 te lezen en daar­na iets anders voor­dat ik ver­der ga met Book 2.
Natuur­lijk kan het ook zo gaan dat Book 1 ein­digt met een cliff­han­ger van jewel­ste en ik het niet kan laten om met­een Book 2 open te slaan. Ten­slot­te zit­ten die bij mij samen in één kaft opge­slo­ten.
~ ~ ~ […]  Lees ver­der

De verkeerde trilogie

The Gre­at and Secret Show. Het eer­ste en eni­ge boek van Cli­ve Bar­ker dat ik ooit las. Ik heb het nog steeds. Net als de atlas.
Omdat ik het boek las tij­dens een vakan­tie die in meer­de­re opzich­ten nog­al gedenk­waar­dig was ben ik het zicht op de clou van het ver­haal gelei­de­lijk ver­lo­ren. Ver­schil­len­de keren ben ik daar­om van plan geweest om het nog eens opnieuw te lezen. Maar ergens durf­de ik het niet aan. Bang mis­schien dat er samen met het ver­haal ook een hoop her­in­ne­rin­gen naar boven zou­den komen die me te veel zou­den aflei­den.
Het is er aldus nooit van geko­men. Wat ik wel gedaan heb is een ander boek van Cli­ve Bar­ker aan­schaf­fen. Ik las ergens dat The Gre­at and Secret Show het eer­ste deel van een tri­lo­gie was. Bij toe­val stuit­te ik rond die­zelf­de tijd op een boe­ken­markt op Ima­ji­ca. Zon­der me goed te ver­die­pen liet ik me mis­lei­den door de ver­mel­ding van The Gre­at and Secret Show op de boek­om­slag en dacht dat ik het twee­de deel van de tri­lo­gie in han­den had.
Een­maal thuis kwam ik erach­ter dat dit niet het geval was. Ima­ji­ca is zelf weer een eer­ste deel van een tri­lo­gie1. Een ech­te veel­schrij­ver blijkt Cli­ve Bar­ker te zijn. Teleur­ge­steld dat ik niet het ver­volg van The Gre­at and Secret Show gekocht had ver­dween Ima­ji­ca in de kast om er pas naar aan­lei­ding van onze ver­hui­zing uit te komen.
Van­daag open­de ik een wil­le­keu­ri­ge doos in de schuur en het was Ima­ji­ca dat boven­op lag. Vol­gens de afspraak die ik met mezelf gemaakt heb ga ik dit boek de komen­de tijd lezen. Gezien het aan­tal pagina’s (880) en het for­maat let­ter (klein) ben ik er wel even mee bezig.

Ima­ji­ca is an epic beyond com­pa­re: vast in con­cep­ti­on, obses­si­ve­ly detai­led in exe­cu­ti­on, and apo­ca­lyp­tic in its reso­lu­ti­on. At its heart lies the sen­su­a­list and mas­ter art for­ger, Gent­le, who­se life unra­vels when he encoun­ters Judith Odell, who­se powers to influ­en­ce the des­ti­nies of men is vas­ter than she knows, and Pie ‘oh’ pah, an alien assas­sin who comes from a hid­den dimen­si­on.
That dimen­si­on is one of five in the gre­at sys­tem cal­l­ed Ima­ji­ca. They are worlds that are utter­ly unli­ke our own, but are ruled, peo­p­led, and haun­ted by spe­cies who­se lives are intri­ca­te­ly con­nec­ted with ours. As Gent­le, Judith, and Pie ‘oh’ pah tra­vel the Ima­ji­ca, they unco­ver a trail of cri­mes and inti­ma­te betrayals, lea­ding them to a reve­la­ti­on so start­ling that it chan­ges rea­li­ty fore­ver.
Ima­ji­ca
Cli­ve Bar­ker
Uit­ge­ve­rij Peren­ni­al
ISBN 9780060937263
~ ~ ~ […]  Lees ver­der


  1. upda­te 23 juni: Dat Ima­ji­ca het eer­ste deel van een tri­lo­gie is klopt niet. Ik heb me hier­in ver­gist. Van­we­ge de leng­te wordt Ima­ji­ca soms in twee delen uit­ge­ge­ven maar het is dus geen tri­lo­gie. 

16 jaar na GC

Nobo­dy can sepa­ra­te us.”
“I wish that was true.”
[The gre­at and secret show, blz. 687/688 — Cli­ve Bar­ker] […]  Lees ver­der