Donderdag, 24 januari 2019

Met een nati­o­na­le feest­dag wordt ieder jaar op 24 janu­a­ri in Roe­me­nië tij­dens de ‘Dag van de Roe­meen­se Ver­e­ni­ging’ gevierd dat het Vor­sten­dom Mol­da­vië en Wala­chije op 24 janu­a­ri 1862 for­meel wer­den ver­e­nigd tot Roe­me­nië met als hoofd­stad Boe­ka­rest.” Bron: Wereld Fees­ten Alma­nak[…]  Lees ver­der

Dinsdag, 22 januari 2019

Ter­wijl ik deze avond terug in het hotel lees dat er in Neder­land een com­ple­te ver­keers­cha­os is ont­staan door de sneeuw kan ik mel­den dat ook Cluj te maken heeft gehad met win­ter­se tafe­re­len. Toen ik deze och­tend de gor­dij­nen open­de zag ik de eer­ste sneeuw op de daken lig­gen. Na het ont­bijt stond ik bui­ten op de taxi te wach­ten was men begon­nen met het trot­toir aan de straat­zij­de schoon te vegen. Dat was nog niet het geval bij de uit­gang van het hotel. Bij­na ging een hotel­gast net voor mij onder­uit bij het ver­la­ten van de lob­by. Dat was voor mij het teken om voor­zich­tig te zijn. […]  Lees ver­der

Maandag, 21 januari 2019

Gis­ter­avond moest ik opzoe­ken hoe laat ik ook alweer de taxi geboekt had om me op te pik­ken van het hotel. Was het acht uur of later? Half acht dus. Met een uur­tje tijd­ver­schil voelt het opstaan om half zeven dan wel met­een aan als half zes. Best vroeg. De afge­lo­pen ander­half jaar ben ik mini­maal tien keer naar Cluj gevlo­gen en heb dus zeker twin­tig keer de klok moe­ten ver­zet­ten. Tel daar­bij de diver­se trip­jes naar Lei­ces­ter (ook een uur tijd­ver­schil) en de ‘nor­ma­le’ zomer- en win­ter­tijd­over­gang bij op dan gaat het ruim over de twin­tig keer dat ik met dit feno­meen te maken heb gehad. Geluk­kig heb ik er geen last van. […]  Lees ver­der

Zondag, 20 januari 2019

Of er spe­ci­aal iemand op de zon­dag voor Don Qui­chot een bezoek­je aan mijn blog brengt is me niet bekend (mis­schien kun je het laten weten mid­dels een reac­tie onder deze post). Mocht het zo zijn dan bij deze mijn wel­ge­meen­de excu­ses. Van­daag ver­schijnt er geen nieuw deel­tje in de gestaag groei­en­de reeks. Niet omdat ik er weer de brui aan geef. Wees gerust, ik heb er juist de smaak weer van te pak­ken gekre­gen. Nee, de reden is dat ik van­daag naar Cluj-Napo­ca reis voor een week­je over­dracht van het team aldaar aan de van ouder­schaps­ver­lof terug­ke­ren­de mana­ger. Dit, in com­bi­na­tie met wat klus­sen in de och­tend lie­ten geen tijd over om een nieu­we bij­dra­ge te schrij­ven. […]  Lees ver­der

Woensdag, 21 november 2018

Van­daag heb­ben we niet door­ge­bracht op de cam­pus maar voor de ver­an­de­ring in het cen­trum van Cluj zelf. Voor onze team­buil­ding ses­sie had­den we een ruim­te gere­ser­veerd waar nor­maal gespro­ken star­tups en zzp’ers kan­toor­ruim­te kun­nen huren. We dach­ten dat dit wel een inspi­re­ren­de omge­ving zou kun­nen zijn voor de ver­schil­len­de speel­se break-out momen­ten die we gepland had­den. En gezien de enthou­si­as­te reac­ties van het team bleek dit goed uit te pak­ken. De lunch werd trou­wens ver­zorgd in res­tau­rant annex bier­brou­we­rij Klau­sen­bur­ger op de boven­ste ver­die­ping. Van­af het dak­ter­ras (wegens het win­ter­sei­zoen helaas geslo­ten) heb je een prach­tig uit­zicht over de bin­nen­stand. Ik was er nog nooit eer­der geweest maar ben nu zeker van plan er komen­de zomer opnieuw naar toe te gaan. Ook voor het eten. […]  Lees ver­der

Dinsdag, 20 november 2018

Ik doe mijn ogen en niet veel later de gor­dij­nen open en kijk recht tegen het gebouw aan van Ban­ca Tran­sil­vania. Ja, inder­daad. Ik ben wak­ker gewor­den in Roe­me­nië. Voor de zoveel­ste keer dit jaar. En voor de zoveel­ste keer maak ik een foto van uit­zicht om straks op inst­agram te pos­ten met het onder­schrift ‘Room with a view’. Op weg naar de ont­bijt­zaal maak ik nog een foto. Dit­maal van­uit een raam in de hal bij de lift. Eigen­lijk zou ik deze beter kun­nen pos­ten op inst­agram alleen speel ik dan vals. Alleen foto’s van­uit mijn hotel­ka­mer mogen in de rubriek ‘Room with a view’. […]  Lees ver­der