Cluj-Napoca

Woensdag, 21 november 2018

Van­daag heb­ben we niet door­ge­bracht op de cam­pus maar voor de ver­an­de­ring in het cen­trum van Cluj zelf. Voor onze team­buil­ding ses­sie had­den we een ruim­te gere­ser­veerd waar nor­maal gespro­ken star­tups en zzp’ers kan­toor­ruim­te kun­nen huren. We dach­ten dat dit wel een inspi­re­ren­de omge­ving zou kun­nen Lees ver­der

Dinsdag, 20 november 2018

Ik doe mijn ogen en niet veel later de gor­dij­nen open en kijk recht tegen het gebouw aan van Ban­ca Tran­sil­vania. Ja, inder­daad. Ik ben wak­ker gewor­den in Roe­me­nië. Voor de zoveel­ste keer dit jaar. En voor de zoveel­ste keer maak ik een foto van uit­zicht om straks op inst­agram te pos­ten met het Lees ver­der

Woensdag, 7 november 2018

Ik mocht weer naar huis. Maar niet nadat iemand me had toe­ver­trouwd er bin­nen­kort niet meer te zijn. In ons team dus. Ze had een ande­re baan gevon­den. Dat is in Roe­me­nië nog dezelf­de dag je ont­slag­brief inle­ve­ren en dan aftel­len van twin­tig tot nul voor­dat je kan gaan. Ik zei ‘Doei!’ en zat Lees ver­der

Vrijdag, 2 november 2018

De eer­ste week zit er alweer op in Cluj. Al met al is de upgra­de waar­voor ik spe­ci­aal hier naar­toe ben geko­men erg mee­ge­val­len. Natuur­lijk heb­ben we zo onze pro­ble­men gehad maar die waren voor­na­me­lijk van tech­ni­sche aard waar wij ver­der niet echt een rol in heb­ben om dat op te los­sen. Dat blijft beperkt Lees ver­der

Woensdag, 31 oktober 2018

Dat het gis­ter­avond niet zo laat werd op kan­toor kwam door­dat de laat­ste test won­der­baar­lijk voor­spoe­dig ver­liep. Het aan­tal inci­den­ten dat gemeld werd was laag en de mees­te waren niet kri­tisch of kon­den nog gedu­ren­de de test­pe­ri­o­de ver­hol­pen wor­den. Toch had­den we tegen de tijd dat we naar het Lees ver­der

Dinsdag, 30 oktober 2018

Van­och­tend bij het ont­wa­ken aller­eerst een foto gemaakt van het uit­zicht voor op inst­agram. Het is inmid­dels een soort van tra­di­tie gewor­den iede­re keer dat ik een hotel­over­nach­ting heb. Dit maal zat ik weer eens in het Capito­li­na aan de Vic­tor Babes straat en had ik een kamer aan de ach­ter­zij­de. Lees ver­der

Opkomst

We zijn inmid­dels enke­le dagen ver­der en ik log nog iede­re avond in op Duo­lin­go om een aan­tal kor­te les­sen Roe­meen­se taal te vol­gen. In dit tem­po zal ik mini­maal een vijf­tal jaren nodig heb­ben voor­al­eer ik de basis van het Roe­meens onder de knie heb, maar dat deert me niet. Ik pro­beer het ten­min­ste. Lees ver­der