Zaterdagochtend, 3 november 2018

In de vroe­ge och­tend werd ik opge­haald voor een rit­je rich­ting Alba coun­ty. De eer­ste stop zou zijn bij het plaats­je Colțeș­ti, waar we in de heu­vels een oud fort zou­den opzoe­ken. Vol­gens Goog­le Maps was de ver­wach­ting om er zo’n ander­half uur over te doen, maar in de prak­tijk bleek dat toch anders te zijn. In totaal waren we meer dan twee uur onder­weg wat voor­na­me­lijk te wij­ten was aan de erbar­me­lij­ke staat van de wegen. Er zijn hoog­uit een vier­tal snel­we­gen in Roe­me­nië die je alleen met de bes­te wil van de wereld kunt ver­ge­lij­ken met de stan­daard kwa­li­teit van onze secun­dai­re wegen. Voor de rest moet je maar afwach­ten wat de gesteld­heid is. Het kan zomaar dat je enke­le kilo­me­ters een pri­ma weg­dek hebt met hoog­uit wat klei­ne gaten, om dan plots over te gaan op stuk­ken ruw asfalt of in het slecht­ste geval hele­maal geen asfalt maar zand en grind. […]  Lees ver­der