Tag: Cor Noltee

Maandag, 28 januari 2019

Soms heb ik een teken van boven nodig voor het laat­ste duw­tje in de goe­de rich­ting. Dat teken kan van alles zijn. Een opmer­king van een col­le­ga bij de kof­fie­au­to­maat, een affi­che aan de rand van de snel­weg of een com­mer­ci­al op de radio. Het maakt niet uit. Als het ver­band houdt met onder­werp waar ik over loop te tob­ben dan gebruik ik het om mijn twij­fe­len­de besluit­vor­ming wat meer kracht bij te zet­ten.

Blijf lezen →

Zondag, 20 januari 2019

Of er spe­ci­aal iemand op de zon­dag voor Don Qui­chot een bezoek­je aan mijn blog brengt is me niet bekend (mis­schien kun je het laten weten mid­dels een reac­tie onder deze post). Mocht het zo zijn dan bij deze mijn wel­ge­meen­de excu­ses. Van­daag ver­schijnt er geen nieuw deel­tje in de gestaag groei­en­de reeks. Niet omdat ik er weer de brui aan geef. Wees gerust, ik heb er juist de smaak weer van te pak­ken gekre­gen. Nee, de reden is dat ik van­daag naar Cluj-Napo­ca reis voor een week­je over­dracht van het team aldaar aan de van ouder­schaps­ver­lof terug­ke­ren­de mana­ger. Dit, in com­bi­na­tie met wat klus­sen in de och­tend lie­ten geen tijd over om een nieu­we bij­dra­ge te schrij­ven.

Blijf lezen →

Design Thinking by Doing

Zomaar uit de lucht komen val­len was daar een uit­no­di­ging voor een Design Thin­king ses­sie. Het onver­wachts in mijn mail­box ver­schij­nen­de bericht­je was van Elja Daae, de ses­sie door Cor Nol­tee. Hoe kon ik nee zeg­gen?

Dat deed ik ook niet en daar­om kreeg ik al voor­af een tele­foon­tje van Cor wat ik zoal hoop­te behan­deld te zien tij­dens de work­shop. Hij over­viel me mid­den in een ver­ga­de­ring en ik kon wat tijd smok­ke­len om hem even in de wacht te zet­ten en onder­tus­sen over de vraag na te den­ken. Het gesprek dat volg­de op de gang nadat ik de ver­ga­der­ruim­te had ver­la­ten was gezel­lig en nut­tig. Cor wist nu waar ik naar op zoek was en hij had goed nieuws voor mij, het zou zeker weten aan bod komen. Mooi. Ik had er met­een zin in.

Blijf lezen →