Ik kan het niet laten

Nu mijn weer­stand door een flin­ke ver­koud­heid een stuk min­der is, vroeg ik natuur­lijk om moei­lijk­he­den toen ik het blog van Hen­drik-Jan opzocht. Dit jaar is hij begon­nen aan een gigan­tisch pro­ject: iede­re woens­dag blog­gen over De God­de­lijk Kome­die / Divi­na Come­dia, geschre­ven door Dan­te Alig­hieri. […]  Lees ver­der

Ken mijn klassiekers

Wat ik me voor­al van mijn mid­del­ba­re school­tijd her­in­ner is dat ik wer­ke­lijk alles las wat ik te pak­ken kon krij­gen. De weke­lijk­se stroop­tocht door de stads­bi­bli­o­theek in Hel­mond op de vrij­dag­na­mid­dag was iets waar ik hon­ge­rig naar uit­keek. Ook de school­bi­bli­o­theek werd fre­quent door mij bezocht. Het pro­bleem was alleen dat ik eigen­lijk alleen dìe boe­ken wil­de lezen die ik zelf had uit­ge­zocht. Zodra het een ver­plich­te keu­ze werd, dan haak­te ik al snel af. Dat beperk­te zich niet tot de stu­die­boe­ken, maar ook de lees­lijs­ten die we voor Neder­lands, Engels, Frans en Duits moesten lezen. […]  Lees ver­der

Klucht

In al mijn jeug­di­ge onschuld heb ik echt een tijd­lang gedacht dat het een heu­se kome­die was. Dat leek me wel wat. Nadat ik het boek voor de eer­ste keer in de plaat­se­lij­ke bibli­o­theek gevon­den had, wist ik wel beter. Het was oud. Heel oud! En ook nog eens geschre­ven in vers­vorm! Ik hoef­de er niet lang over na te den­ken. Het boek ging linea rec­ta terug zijn stand­plaats in en uit mijn gedach­ten. […]  Lees ver­der