Goed nieuws

Gis­ter had ik slecht nieuws te melden. Maar ik had ook aan­dacht aan goed nieuws kun­nen best­e­den. Laat ik dat van­daag alsnog doen met de vol­gende aankondig­ing die voor de meesten van jul­lie inmid­dels wel al oud nieuws zal zijn:

Deze aankondig­ing vol­gde kort nadat David Lynch een weinig tot de ver­beeld­ing sprek­ende tweet had gedeeld:

Dear Twit­ter Friends: That gum you like is going to come back in style! #damn­good­cof­fee — David Lynch (@DAVID_LYNCH) 3 okto­ber 2014

Het spe­ciale aan deze actie was dat tegelijk­er­ti­jd een zelfde tweet werd ver­zon­den door Mark Frost (samen met David Lynch de bedenker van Twin Peaks). Al snel werd de link gelegd naar een uit­spraak van Spe­cial Agent Dale Coop­er:

When two sep­a­rate events occur simul­ta­ne­ous­ly per­tain­ing to the same object of inquiry we must always pay strict atten­tion!

Niet veel lat­er werd het offi­cieel bek­end gemaakt. In 2016 komen er negen nieuwe aflev­erin­gen die vol­gens de eerste onbeves­tigde gerucht­en zich zullen afspe­len in de huidi­ge tijd maar (ook) verder gaan bij de (open) ver­haal­li­j­nen uit het tweede seizoen. We kun­nen er op vertrouwen dat de nieuwe serie weer met de nodi­ge aan­dacht voor detail gemaakt zal wor­den getu­ige de obser­vatie dat het tijd­stip van de Twin Tweets gelijk is aan het tijd­stip dat eerder genoemde Spe­cial Agent Dale Coop­er voor de eerste keer Twin Peaks bezocht. Need I say more… Dat betekent als vanouds de aflev­erin­gen ontel­bare keren herzien op zoek naar de ongetwi­jfeld vele ver­bor­gen aan­wi­jzin­gen. En voor­dat het zover is vanzelf­sprek­end eerst tij­dens de komende win­ter­pe­ri­ode als ver­plichte kost vooraf de dvd’s van seizoen 1 & 2 bek­ijken om de serie opnieuw te onder­gaan. Als dat geen goede vooruitzicht­en zijn dan weet ik het ook niet meer.

~ ~ ~

UITGELICHT want SHARING is CARING

How I Rewired My Brain to Become Flu­ent in Math (Sor­ry, edu­ca­tion reform­ers, it’s still mem­o­riza­tion and rep­e­ti­tion we need) — door Bar­bara Oak­ley via nautil.us

There is an inter­est­ing con­nec­tion between learn­ing math and sci­ence, and learn­ing a sport. When you learn how to swing a golf club, you per­fect that swing from lots of rep­e­ti­tion over a peri­od of years. Your body knows what to do from a sin­gle thought—one chunk—instead of hav­ing to recall all the com­plex steps involved in hit­ting a ball. In the same way, once you under­stand why you do some­thing in math and sci­ence, you don’t have to keep re-explain­ing the how to your­self every time you do it.

~ ~ ~