Werk in de webwinkel

De vraag werd tus­sen neus en lip­pen gesteld. Ergens tij­dens de zomer­va­kan­tie. Of ik mis­schien eens wil­de uit­zoe­ken hoe we voor de zake­lij­ke site van mijn Inge een moge­lijk­heid kon­den intro­du­ce­ren om bezoe­kers tegen beta­ling ebooks (of de papie­ren ver­sie) te laten bestel­len. Met zo’n win­kel­wa­gen­tje en de moge­lijk­heid om onli­ne te beta­len. Het duur­de niet lang voor­dat ik ver­zon­ken was in de voor mij won­der­lij­ke wereld van con­ver­sies, ver­koop­ka­na­len, usp’s en wat niet meer. Toen ik Inge de eer­ste terug­kop­pe­ling gaf van waar zij zoal aan moest den­ken, zag ik in haar ogen dat ze hier voor­als­nog niet op zat te wach­ten. We heb­ben het bij een sim­pel bestel­for­mu­lier gela­ten en dat func­ti­o­neert voor­lo­pig naar beho­ren. […]  Lees ver­der