Klucht

dante1

In al mijn jeugdi­ge onschuld heb ik echt een tijd­lang gedacht dat het een heuse kome­die was. Dat leek me wel wat. Nadat ik het boek voor de eerste keer in de plaat­selijke bib­lio­theek gevon­den had, wist ik wel beter. Het was oud. Heel oud! En ook nog eens geschreven in versvorm! Ik hoefde er niet lang over na te denken. Het boek ging lin­ea rec­ta terug zijn stand­plaats in en uit mijn gedacht­en.

Pas jaren lat­er, als eerste­jaars stu­dent Geschiede­nis, stuitte ik opnieuw op de Div­ina Com­me­dia, oftewel de God­delijke Kome­die. Dit­maal werd ik ver­leid door een gast­sprek­er wiens naam ik inmid­dels ver­geten ben, tij­dens een van de vele lezin­gen die ik bezocht wan­neer ik voor een van de reg­uliere hoor­col­leges toch naar Utrecht moest. Opnieuw moest ik con­stateren dat ik redelijk op het ver­keerde been was gezet. Niet dat ik er nu pas achter kwam dat het een oud boek was (wat is oud?), maar dat het in versvorm was geschreven had ik weer niet zien aankomen. Lat­en we het naïef noe­men. Omdat de herin­ner­ing aan die lez­ing nog zo lev­endig was heb ik in de uni­ver­siteits­bib­lio­theek een half­s­lachtige poging onder­nomen enkele pagina’s te lezen. Maar het klik­te niet tussen mij en het boek.

Twee jaar van noeste studie verder had ik voor mijn gevoel een zekere mate van uni­ver­si­taire vol­wassen­heid bereikt dat ik dacht een hernieuwde con­frontatie met Dante aan te kun­nen. Al ver­schei­dene keren was het boek ter sprake gekomen en veel van mijn mede-stu­den­ten had­den het inmid­dels gelezen of waren er volop in bezig. Alsof het zo moest zijn (hoewel je daar niet al teveel achter moet zoeken in een uni­ver­siteitsstad) liep ik zowat in dezelfde peri­ode tegen een afgepri­jsd exem­plaar aan bij een van de vele boek­winkels waar ik vaak de tijd tussen de college’s door­bracht.

Een boek als een blok. In totaal 600 pagina’s. Aangeschaft in maart 1992 (heb ik er zelf in geschreven).

Divina Commedia

Sinds­di­en ben ik er vele keren in begonnen. Echter nooit ben ik de hel uit­gekomen. Te bedenken dat je daar­na ook nog het vage­vu­ur moest trot­seren voor­dat op pag­i­na 407 ein­delijk het paradi­js bereikt zou wor­den, is miss­chien wel al die tijd teveel van het goede geweest. Niet dat het te gruwelijk is. Daar heb ik mij door de jaren heen redelijk in gehard mid­dels het lezen van fel-real­is­tis­che ver­sla­gen over bijvoor­beeld de Holo­caust of ander­szins vergelijke­lijke geno­cides in de menselijke geschiede­nis. Nee, het is de over­daad aan infor­matie die in deze kleine 600 pagina’s zijn gepropt. Het boek barst uit zijn voe­gen. De zin­nen (en zek­er met het note­nap­pa­raat onder aan elke bladz­i­jde in het exem­plaar wat ik bez­it) waaieren alle kan­ten uit. Iedere genoemde naam of ver­melde han­del­ing heeft een mythol­o­gisch, religieus of his­torisch aspect. Niets staat er zomaar. Alles heeft meer dan één beteke­nis.

Wan­neer ik begin te lezen zit ik bin­nen de korste keren in zoveel ver­schil­lende andere ver­halen dat het me begint te duize­len. De draad ben ik dan allang kwi­jt. Mijn nieuws­gierigheid doet me de das om. Alles wil ik weten. Alle ver­wi­jzin­gen. Alle ver­halen. Alle namen. En daarom loop ik gegaran­deerd vast. Doorzettingsver­mo­gen is niet genoeg. Ik moet wak­en mezelf niet te ver­liezen in deze draaikolk van ken­nis. Oppassen niet door te draaien. Er bli­jft me uitein­delijk niets anders over dan voor­ti­jdig het boek weer dicht te slaan en een tijd weg te leggen. Alles te lat­en bezinken. Om wan­neer de rust is ingedaald langza­am weer verder te lezen. Soms een stuk terug omdat ik niets meer van het voor­gaande kan herin­neren.

Maar ooit zal ik het paradi­js bereiken.

Vaak zag ik ruiters ’t leg­erkamp opbreken,
ten aan­val ren­nen, wapen­schouwing houden,
maar soms tot lijfs­be­houd ook de aftocht blazen
[p.129, De God­delijke Kome­die — Dante Alighieri]

dante2

~ ~ ~

Mijn bij­drage voor 50books — vraag 2:
Welk boek kri­jg je maar niet uit­gelezen, hoe vaak je er ook aan begint?

Illus­traties: 
Infer­no — Plate 22, door Gus­tave Doré
Dante no Exílio, door Domeni­co Peter­li­ni (1822–1891)

~ ~ ~