He would have wanted it that way

Na het avond­eten instal­leer­de ik me met The Secret His­to­ry van Don­na Tartt in de ach­ter­tuin. In het vori­ge hoofd­stuk is Bun­ny na dagen van ver­mis­sing ein­de­lijk gevon­den in een ravijn niet ver van de cam­pus. Ik las hoe plots ieder­een Bun­ny gekend had of zelfs dik­ke maatjes met hem was geweest:

Eve­ry­o­ne, Lees ver­der

Zinvol geweldloos

Onder de car­port zit een ekster. Althans, wat er van over is. Ik kan er niet dicht genoeg bij komen om het beest­je in alle details te bekij­ken maar van een afstand kan ik al zien dat het mank is, een kapot­te (gebro­ken?) vleu­gel heeft en waar­schijn­lijk een oog mist. Het lijkt me een slacht­of­fer van Lees ver­der

In de beperking toont zich de meester

In mijn mail­box zit­ten twee uit­no­di­gin­gen om een recen­sie te schrij­ven voor onlangs gepu­bli­ceer­de boe­ken. Ondanks dat ik me ver­eerd voel dat men de moei­te neemt om mij hier­voor aan te schrij­ven en ook nog eens de boe­ken gra­tis ter beschik­king stelt zal ik vrien­de­lijk doch beslist er niet op in gaan. Lees ver­der