Maandag, 29 oktober 2018

Het blijft won­der­baar­lijk dat ik me voor zo’n trip­je naar Cluj altijd meer druk maak over welk boek ik mee­neem om tij­dens de vlucht te lezen dan de rest van de spul­len. Dat laat­ste is inmid­dels rou­ti­ne­werk gewor­den. Ik tel het aan­tal over­nach­tin­gen plus de tijd die ik even­tu­eel niet op kan­toor door­breng om zo te bepa­len hoe­veel en wel­ke kle­ding ik in moet pak­ken. Maar dat boek. Daar blijf ik tot het laat­ste moment over twij­fe­len. […]  Lees ver­der

Naar huis

Van­och­tend stond de taxi net­jes op tijd te wach­ten. We had­den om 10 uur afge­spro­ken maar mijn col­le­ga had ik nog niet gezien bij het ont­bijt. Ik leg­de mijn kof­fer ach­ter in de auto en ging terug naar de recep­tie om te zien of hij mis­schien nog aan het uit­chec­ken was. Bij mij duur­de dat ook lan­ger dan nor­maal omdat ze een nacht te veel in reke­ning wil­den bren­gen. Het bleek ach­ter­af een tel­fout­je te zijn. […]  Lees ver­der

Zonder whiskey naar Cluj

Het was rond het mid­dag­uur. Ons vlieg­tuig naar Cluj-Napo­ca zou over een uur­tje ver­trek­ken. Om de tijd te doden bestel­den we een brood­je knak­worst en wat fris­drank. Een tafel­tje ver­der zaten drie man­nen onder­uit­ge­zakt met Ach­ter­hoek­se tong­val ster­ke ver­ha­len te ver­tel­len. Ze had­den al enke­le fles­jes bier weg­ge­tikt. Een vier­de kame­raad schoof niet veel later aan met een 5 liter­fles whis­key. Die was voor op de plaats van bestem­ming. Daar­mee zou­den ze de week wel door­ko­men was de gedach­te. […]  Lees ver­der