Woensdag, 14 november 2018

Nog vijf dagen. Dan is het dui­de­lijk of Glas­ve­zel Bui­ten­af de grens van 50% aan­mel­din­gen heeft bereikt. Van­daag staat de tel­ler op 37% en zijn er 608 aan­mel­din­gen nodig om te star­ten met de aan­leg van glas­ve­zel. Met in het ach­ter­hoofd dat er ruim een maand over­heen is gegaan om het aan­tal van 1732 aan­mel­din­gen bin­nen te halen lijkt me dat de 50% niet gehaald gaat wor­den. […]  Lees ver­der

In de herhaling

Op muziek kan ik soms erg jaloers zijn. Dat klinkt mis­schien wat raar, maar wat ik pro­beer te zeg­gen is het vol­gen­de: muziek is zo goed als alom­te­gen­woor­dig. Het maakt niet uit waar ik ben of wat ik doe, vaak speel ik muziek uit mijn eigen ver­za­me­ling af of heb de radio aan staan. Zo krijg ik toch zon­der er al te veel voor te hoe­ven doen mijn dage­lijk­se por­tie muziek mee. […]  Lees ver­der

50books — Vraag 46

Deze blog­post is deel 46 van 50 in de serie 50books — 2013

Momen­teel ben ik hele­maal in de ban van een boek waar één van de ver­haal­lij­nen zich in de kant­lijn van het geschre­ve­ne afspeelt. De roman Ship of The­seus geschre­ven door V.M. Stra­ka (de vraag is of boek en schrij­ver ooit heb­ben bestaan) wordt name­lijk gele­verd vol­ge­propt met brief­jes, ansicht­kaar­ten, ser­vetjes met aan­te­ke­nin­gen en wat nog meer. En ver­der staan op wer­ke­lijk elke pagi­na opmer­kin­gen in de mar­ges. Veel­al reac­ties op de tekst van Stra­ka, maar ook reac­ties op de reac­ties zelf. Want ze zijn door twee per­so­nen geschre­ven. Een man en vrouw waar­van ik (onder­tus­sen ben ik ergens tot blad­zij­de 150 gevor­derd) niet echt weet wie ze zijn en wat hun bedoe­lin­gen zijn. […]  Lees ver­der

Zie ginds komt de boot van Theseus

Deze blog­post is deel 1 van 2 in de serie Ship of The­seus — V.M. Stra­ka

Van­we­ge mijn lui­heid was ik weer van voor af aan begon­nen met Lost. Omdat ik in het twee­de sei­zoen aan­ge­ko­men met wat vra­gen zat, ging ik op zoek naar aan­wij­zin­gen op inter­net. Per toe­val kwam ik bij de vol­gen­de tea­sers terecht voor iets com­pleet anders, maar wel uit de koker van J.J. Abrams, dus dat ‘per toe­val’ moet natuur­lijk met een kor­rel­tje zout geno­men wor­den: […]  Lees ver­der