Woensdag, 7 november 2018

Ik mocht weer naar huis. Maar niet nadat iemand me had toe­ver­trouwd er bin­nen­kort niet meer te zijn. In ons team dus. Ze had een ande­re baan gevon­den. Dat is in Roe­me­nië nog dezelf­de dag je ont­slag­brief inle­ve­ren en dan aftel­len van twin­tig tot nul voor­dat je kan gaan. Ik zei ‘Doei!’ en zat de hele vlucht terug plan­nen te sme­den hoe we deze nieu­we situ­a­tie het bes­te naar onze hand kon­den zet­ten. […]  Lees ver­der

Naar huis

Van­och­tend stond de taxi net­jes op tijd te wach­ten. We had­den om 10 uur afge­spro­ken maar mijn col­le­ga had ik nog niet gezien bij het ont­bijt. Ik leg­de mijn kof­fer ach­ter in de auto en ging terug naar de recep­tie om te zien of hij mis­schien nog aan het uit­chec­ken was. Bij mij duur­de dat ook lan­ger dan nor­maal omdat ze een nacht te veel in reke­ning wil­den bren­gen. Het bleek ach­ter­af een tel­fout­je te zijn. […]  Lees ver­der

Zonder whiskey naar Cluj

Het was rond het mid­dag­uur. Ons vlieg­tuig naar Cluj-Napo­ca zou over een uur­tje ver­trek­ken. Om de tijd te doden bestel­den we een brood­je knak­worst en wat fris­drank. Een tafel­tje ver­der zaten drie man­nen onder­uit­ge­zakt met Ach­ter­hoek­se tong­val ster­ke ver­ha­len te ver­tel­len. Ze had­den al enke­le fles­jes bier weg­ge­tikt. Een vier­de kame­raad schoof niet veel later aan met een 5 liter­fles whis­key. Die was voor op de plaats van bestem­ming. Daar­mee zou­den ze de week wel door­ko­men was de gedach­te. […]  Lees ver­der

100% Hamburg

Ergens in 2001 moest ik voor het werk een paar dagen naar Ham­burg. Op vrij­dag stond een huur­au­to klaar op het par­keer­ter­rein waar­mee ik naar huis kon rij­den. Zon­dag­mid­dag ver­trok ik naar Ham­burg. Zon­der noe­mens­waar­dig opont­houd arri­veer­de ik zo’n vier uur­tjes later bij mijn hotel. […]  Lees ver­der

Uitdagen

Voor wie het wil weten, de hotel­ka­mer is een stuk min­der warm dus ik hou de bal­kon­deu­ren dicht. Wat goed uit­komt want het stormt rond­om Hotel Ammer­see. De con­tai­ner is inmid­dels ver­dwe­nen van de bin­nen­plaats. Met mede­ne­ming van de dozen. Van­uit mijn kamer kijk ik ook uit op de zij­vleu­gel van het hotel. Daar zijn een aan­tal van onze con­sul­tants onder gebracht. Over­al brandt licht, behal­ve op één kamer. […]  Lees ver­der

Hotel Ammersee

Hotel Ammer­see is gele­gen in het plaats­je Her­r­sching. Wan­neer je geluk hebt krijg je een kamer toe­ge­we­zen met uit­zicht op een groot meer. Ammer­see genaamd. Een aan­tal jaren gele­den had ik dat geluk. Deze keer niet. Nu heb ik uit­zicht op een klei­ne bin­nen­plaats naast het hotel. Ik heb wel een bal­kon. Wan­neer je de moei­te neemt om op dat bal­kon te gaan staan heb je zelfs een nog beter uit­zicht op die bin­nen­plaats. Ik vraag me af waar­om. […]  Lees ver­der