Dinsdag, 4 december 2018

Pre­cies twaalf jaar gele­den ver­huis­den we van Veen­en­daal naar Ede. En met we bedoel ik deze keer voor de ver­an­de­ring mijn collega’s en ikzelf. Het bedrijfs­pand waar ik een paar jaar eer­der begon­nen was met wer­ken voor Emer­son stond op het punt van inzak­ken en het was hoog tijd voor iets moder­ners. Dat von­den we op het indu­strie­ter­rein in Ede. Na de ver­hui­zing van het maga­zijn waar ik gro­ten­deels ver­ant­woor­de­lijk voor was betrok ik een kan­toor dat ik hele­maal voor mezelf alleen had. Heer­lijk! […]  Lees ver­der

Vrijwillig naar kantoor

Deze och­tend eens een keer­tje geen bood­schap­pen doen op mijn to-do lijst­je. Ik mocht gewoon naar kan­toor als­of het een door­de­week­se werk­dag was. Dat was het ech­ter niet. Er was een open dag geor­ga­ni­seerd. […]  Lees ver­der

Guilty pleasure

De drie­mans­band begon aan een nieuw num­mer. De zan­ger knip­te in zijn vin­gers om het juis­te rit­me te vin­den en een gedeel­te van het publiek haak­te in. Het was voor de zan­ger aan­lei­ding om een waar­schu­wing uit te doen gaan. Mocht iemand het mis­schien niet weten, het num­mer duur­de ruim vier minu­ten en een­maal begon­nen met het vin­ger­knip­pen zag hij wel graag dat nie­mand voor­tij­dig afhaak­te. Zon­der op ant­woord te wach­ten zet­te hij het lied Ben­ny in. […]  Lees ver­der

Een dropping te vroeg

Samen met een col­le­ga stond ik van­och­tend om 8:30 uur bij het eer­ste punt 7 nadat we kof­fie had­den gehaald bij het twee­de punt 4 (indien men de pun­ten in de hier­bo­ven getoon­de afbeel­ding van boven naar bene­den volgt). We waren in afwach­ting van de eer­ste drop­ping van zo’n 500 para­chu­tis­ten die gepland stond om op klok­slag 10:00 uur plaats te vin­den (we had­den ver­trou­wen in de mili­tai­re pre­ci­sie van dit eve­ne­ment). De twee­de drop­ping stond gepland voor laat in de namid­dag. Daar­voor had­den we ech­ter niet geko­zen omdat we bang waren dat het dan teveel moei­te zou kos­ten om er te komen. Er wer­den 75.000 toe­schou­wers ver­wacht. […]  Lees ver­der

WE DID IT!

Van­daag was het dan ein­de­lijk zover. Na weken van inten­sief trai­nen (zoals dat zo mooi heet in het sport­jar­gon) ging ik deze mid­dag op weg naar Ede om voor het eerst sinds lan­ge tijd weer eens een spor­tie­ve uit­da­ging in wed­strijd­ver­band aan te gaan: 10 kilo­me­ter hard­lo­pen voor het goe­de doel! […]  Lees ver­der

Jess en Sabrina Starke in Theater Cultura Ede

Groot was m’n ver­ba­zing enke­le weken gele­den toen ik een krab­bel kreeg van Mild­red Cai­ro. Zij is van het mana­ge­ment van Sabri­na Star­ke en liet me weten dat ik vrij­kaart­jes had gewon­nen voor een con­cert in Ede.
Nou doe ik niet vaak mee aan prijs­vra­gen of iets der­ge­lijks, maar in dit geval had ik het niet erva­ren als zoda­nig. […]  Lees ver­der