The Poe Shadow — Matthew Pearl

Dit is de tweede his­torische thriller geschreven door Matthew Pearl, die z’n debu­ut maak­te met The Dante Club.

Deze keer verdiept hij zich in de mys­terieuze omstandighe­den ron­dom de dood van de Amerikaanse dichter en schri­jver Edgar Allan Poe in okto­ber 1849. Deze kwam te over­li­j­den in de stad Bal­ti­more (waar hij ook geboren was) zon­der dat de meesten van zijn fam­i­lie en vrien­den wis­ten dat hij daar ver­toefde. Hij ver­keerde toen al in een deplorabele staat en over­leed enkele dagen lat­er. Men hield het op over­matig gebruik van drank en ver­dovende mid­de­len. Maar al snel ver­sch­enen er ook andere ver­halen met betrekking tot zijn laat­ste dagen in de lokale en lan­delijke kran­ten. Het feit dat Poe tij­dens zijn lev­en een nogal tur­bu­lent lev­en lei­d­de, plus de aard van de ver­halen die hij schreef (mys­terie, hor­ror, thriller, etc.) gaf genoeg voed­ings­bo­dem voor aller­lei spec­u­laties.

Pearl heeft voor zijn boek een hoop research gedaan en komt in zijn boek met nieuwe ont­dekkin­gen en bewi­js­last voor een alter­natieve uit­leg van Poe’s dood. In zijn ver­haal voert hij een hoop his­torische per­son­ages op die betrokken waren bij de gebeurtenis­sen in deze jaren. Maar het ver­haal wordt verteld door een niet-his­torische per­soon. Het is een jonge­man van rijke afkomst, Quentin Clark genaamd, die bij toe­val getu­ige is van de sobere begrafe­nis van Poe. Omdat hij een fer­vent lez­er en bewon­der­aar is van Poe, alsook het feit dat hij een cor­re­spon­den­tie ges­tart was met hem, vat hij het idee op om de ware toe­dracht te onthullen over de laat­ste dagen van Edgar Allan Poe. Zek­er wan­neer er (in zijn ogen) onjuiste ver­halen over Poe in de krant ver­schi­j­nen.

Het orig­inele in het ver­loop van deze zoek­tocht, is dat Clark op zoek gaat naar de per­soon die mod­el heeft ges­taan voor de super-detec­tive die Poe opvo­erde in enkele van zijn ver­halen (de illus­tere C. August Dupin uit The Mur­ders in the Rue Morgue). Deze per­soon weet hij uitein­delijk te vin­den in Par­i­js, maar deze man heeft in eerste instantie geen zin om mee te werken aan het onder­zoek van Clark. Hier­na neemt het ver­haal een vol­gende wend­ing wan­neer er zich een nieuwe gegadigde aan­di­ent die beweert mod­el te hebben ges­taan voor C. August Dupin. Op dat moment begint het ver­haal wat meer vaart te kri­j­gen en raakt tegelijk­er­ti­jd Quentin Clark de grip op de gebeurtenis­sen kwi­jt. In de stri­jd die er ontstaat tussen de twee rivalen, dreigt Clark het onder­spit te moeten del­ven en staan het voortbestaan van zijn goede naam en toekomst op het spel.

Zo beschreven lijkt het een vlot en span­nend ver­haal te zijn, maar in de prak­tijk was zek­er de eerste helft van het boek een tamelijk langza­am voortk­abbe­lend geheel. Weliswaar mooie sfeer­beelden van de tijd en gewoontes in 1849 en lat­er, maar voor een thriller valt er niet veel span­nends te beleven. Pas met de intro­duc­tie van de tweede gegadigde voor C. Augist Dupin (een flam­boy­ante man met schulden en een dievegge/moordenares als vrouw) komt het ver­haal los en vol­gen de gebeurtenis­sen zich wat sneller op. En toch bli­jft het ver­haal hier en daar toch weer steken in lan­gere uitwei­din­gen of te langza­am opge­bouwde aan­lopen naar een vol­gende gebeurte­nis.

En daarom bli­jf ik dan ook met een onbestemd en onbevredi­gend gevoel achter. Het einde is weliswaar span­nend beschreven en de meeste lij­nen komen net­jes bij elka­ar, maar het over­tu­igd niet hele­maal.

Kor­tom, een ruime vol­doende voor het his­torische aspect van deze roman alsook de nieuwe onthullin­gen door Pearl. Maar als thriller net niet span­nend genoeg naar mijn zin.

Plus­punt: het stim­uleert wel om weer eens de oor­spronke­lijke ver­halen van Poe op te pakken en te (her)lezen!

 

Bal­ti­more, 1849. The body of Edgar Allan Poe has been buried in an unmarked grave. The con­clu­sion that Poe was a sec­ond-rate writer who died a drunk­ard is accept­ed by all. But none of this deters Quentin Clark, an ardent admir­er who risks his own career and rep­u­ta­tion in a pas­sion­ate cru­sade to sal­vage Poe’s.

The Poe Shad­ow
Matthew Pearl
Vin­tage Books
ISBN 978–0-099–47822-5

~ ~ ~