Was ich noch zu sagen hätte

Eer­der dan het Engels was ik het Duits mach­tig. In mijn jeugd had­den we dan wel een (zwart-wit) TV in huis, maar het aan­bod van zen­ders was beperkt. Dus werd er regel­ma­tig uit­ge­we­ken naar de Duits­ta­li­ge zen­ders. Zeker op de zon­dag­och­tend had­den die een geva­ri­eerd assor­ti­ment van programma’s gericht op de jeug­di­ge kij­ker. Zo leer­de ik Duits zon­der er al teveel moei­te voor hoe­ven te doen. En omdat we regel­ma­tig een uit­stap­je over de Duit­se grens maak­ten kon ik het ‘geleer­de’ ook nog eens in de prak­tijk ten uit­voer bren­gen. Op de mid­del­ba­re school had ik er groot pro­fijt van. Het was een van de wei­ni­ge vak­ken waar ik op het eind­exa­men een rui­me vol­doen­de wist te sco­ren.
Later, gedu­ren­de mijn eer­ste baan­tje bij Phi­lips en daar­na op de uni­ver­si­teit waar veel stu­die­ma­te­ri­aal in het Duits gele­zen moest wor­den kon ik de ken­nis van deze in mijn ogen (en oren) mooie taal op peil hou­den. Helaas is dat ergens van­af 1995 allengs min­der gewor­den. Net zoals in de maat­schap­pij en op de uni­ver­si­teit werd Engels steeds domi­nan­ter in mijn dage­lijk­se werk­om­ge­ving. Met het Duits kwam ik nog maar spo­ra­disch in aan­ra­king en het ging me van­zelf­spre­kend steeds slech­ter af. Zelfs in ver­ga­de­rin­gen met Duits­ta­li­ge collega’s werd Engels als voer­taal gebruikt omdat ten­slot­te alle ver­slag­leg­ging in het Engels moest plaats­vin­den.
Las ik mis­schien ooit wel iede­re maand min­stens één Duits­ta­lig boek, de laat­ste jaren mag ik blij zijn als het er een­tje per jaar is. Toch ben ik voor­ne­mens dat te ver­an­de­ren. De boe­ken­week waar Duits­land cen­traal staat is daar­voor niet de aan­lei­ding, hoog­uit een aan­spo­ring de daad bij het woord te voe­gen. In mijn eigen boek­ver­za­me­ling staan een aan­tal onge­le­zen Duits­ta­li­ge boek die ik zeker van plan ben bin­nen­kort te gaan lezen. Of anders leen ik iets van de Bieb. Keu­ze vol­doen­de en mijn lijst­je bevat vol­doen­de titels.
Mocht men mij vra­gen (en Hen­drik-Jan kon het niet laten dat te doen) naar mijn favo­rie­te boe­ken of auteurs uit dit taal­ge­beid, dan kom ik ver­ras­send genoeg uit bij twee Oos­ten­rijk­se auteurs: […]  Lees ver­der