Zondag, 2 december 2018

De twee­de dag van onze team­buil­ding in Cluj bestond voor een groot gedeel­te uit een work­shop rond Design Thin­king. Bedoe­ling was om ons in kor­te tijd wat meer inzicht te geven in deze metho­de en via enke­le prak­ti­sche oefe­ning er wat gevoel bij te krij­gen. Indien het ons zou beval­len kon­den we over­we­gen een van de offi­ci­ë­le trai­nin­gen over meer­de­re dagen te gaan vol­gen die op ver­schil­len­de loca­ties gege­ven wor­den. Het beviel mij in ieder geval zo goed dat ik er wel mee ver­der wil. De trai­ner gaf aan dat al in janu­a­ri een trai­ning op de agen­da staat. Plaats van han­de­ling: Boe­ka­rest. […]  Lees ver­der

Maandag, 26 november 2018

In het boek dat ik momen­teel lees (The His­to­ri­an door Eli­za­beth Kost­ova) kwam ik bij een pas­sa­ge waar een van de hoofd­per­so­nen een col­le­ge moet geven aan een groep Hon­gaar­se his­to­ri­ci. De tijd waar­in zich dit afspeelt is 1954 en het gast­col­le­ge is een voor­wend­sel om op die manier ter plaat­se (in Hon­ga­rije dus) ver­der onder­zoek te doen naar de geschie­de­nis van graaf Dra­cu­la. Er is ech­ter een klein pro­bleem­pje. Het the­ma van de con­fe­ren­tie waar het col­le­ge onder­deel van uit­maakt heeft wei­nig raak­vlak­ken met het gebied waar­in de spre­ker is gespe­ci­a­li­seerd. Hij heeft zich in kor­te tijd laten bij­scho­len om een fat­soen­lij­ke lezing te kun­nen ver­zor­gen maar beheerst de stof ver­der lang niet goed genoeg om even­tu­e­le vra­gen uit het publiek te kun­nen beant­woor­den. […]  Lees ver­der

Vrijdag, 23 november 2018

Tij­dens de vlucht van Cluj naar Dort­mund las ik ver­der in The His­to­ri­an. Het was een feest der her­ken­ning. Niet ver­won­der­lijk natuur­lijk want een van de rede­nen dat ik met dit boek was begon­nen had juist met Roe­me­nië te maken. Eén van de cen­tra­le figu­ren in deze roman is name­lijk Vlad Tepes, ofte­wel Vlad de Spiet­ser (omdat hij gewoon was zijn tegen­stan­ders te spiet­sen met lan­ge sta­ken). Deze his­to­ri­sche per­soon leef­de lang gele­den in Trans­syl­vanië waar­van ook Cluj deel uit­maakt. Er is op kan­toor onder ande­re een ruim­te naar hem ver­noemd waar we ook deze week weer een ver­ga­de­ring had­den. […]  Lees ver­der

Zaterdag, 17 november 2018

Mooie over­den­king aan het begin van hoofd­stuk 10 over het opnieuw bezoe­ken van plaat­sen waar je ooit bent geweest is en waar je goe­de her­in­ne­rin­gen bij hebt. Mot­to: begin er niet aan. Het valt alleen maar tegen. […]  Lees ver­der