Elja Daae

Zondag, 6 januari 2019

Van­daag ren­de ik het­zelf­de rond­je als eer­der deze week op woens­dag. Het ging 2 minu­ten snel­ler. Ik had daar­na daar­te­gen­over ook wel zo’n 2 minu­ten lan­ger nodig om op adem te komen.

Tij­dens het half uur­tje (inclu­sief war­ming up en coo­ling down) speel­de de nieuws­brief van Elja door mijn hoofd ((Je Lees ver­der

Waarom je geen expert hoeft te zijn om kennis te delen

expert

Heb je mis­schien tijd om in de eer­ste week van maart een work­shop in Roe­me­nië bij te wonen? Ze wil­len een nieu­we bedrijfs­unit opne­men in de fabrieks­soft­wa­re.’

Ergens in mei wil­len de pro­ject­le­den van een soft­wa­re imple­men­ta­tie in Duits­land op bezoek komen voor ken­nis­uit­wis­se­ling en ‘les­sons Lees ver­der

Mijn geluksmomentjes

Zojuist las ik bij Elja het vol­gen­de:

Blog­gen maakt geluk­ki­ger.
En hoe meer je het doet, hoe beter.
Dat ver­klaart mijn alge­he­le geluks­ge­voel.
[De mak­ke­lij­ke weg naar geluk]

Ik kan het alleen maar onder­schrij­ven.

Blog­gen geeft mij iede­re keer weer een hoop vol­doe­ning. Het maakt inmid­dels niet meer Lees ver­der

Hulpbehoevend doel gezocht

Elja schreef een blog­post. Dat doet ze iede­re dag, dus zo bij­zon­der is het niet ben je geneigd te den­ken. Tot­dat je het zelf zou moe­ten doen, iede­re dag blog­gen. Dan denk je daar wel anders over. Maar terug naar die blog­post waar ik het eigen­lijk over wil heb­ben: Lees ver­der

Amateurs

amateurs

ker­olic | pho­to­p­in

Men­sen vra­gen mij wel eens, En Peter, hoe gaat het de laat­ste tijd met je trai­ning voor de hal­ve mara­thon die je ergens eind okto­ber begin novem­ber gaat lopen?

Wel ver­do­rie, zeg ik dan, heb­ben jul­lie mijn vori­ge blog­post niet gele­zen?

Daar­om van­daag over iets anders. Ik heb Lees ver­der

Niets dan de waarheid — David Baldacci

Twee afle­ve­rin­gen is het goed gegaan. Twee blog­posts waar­in ik heb gepro­beerd mijn lief­de voor het boek te delen door je aan de hand mee te nemen door mijn ver­za­me­ling boe­ken zodat je mis­schien gaat begrij­pen waar­om het mij zo zwaar valt om van som­mi­ge exem­pla­ren afstand Lees ver­der