Tag: Else Kramer

Dit is geen sok

Van­daag is #syn­chroon­kij­ken van start gegaan, een ini­ti­a­tief van Else Kra­mer. Ik weet niet hoe­veel men­sen er uit­ein­de­lijk aan mee­doen, maar toen ik de laat­ste keer keek waren het er al meer dan zes­hon­derd. Waar­on­der ikzelf. Alle­maal krij­gen we deze week iede­re och­tend een foto-opdracht. De invul­ling is vrij. Alles kan, alles mag. Zolang je maar bin­nen de gren­zen van de gestel­de opdracht blijft. En er wordt gevraagd of je je foto wilt delen door gebruik te maken van de hashtag #syn­chroon­kij­ken. Op deze manier kan Else de foto’s ver­za­me­len en krij­gen we een mooi over­zicht hoe we met z’n allen het­zelf­de onder­werp uit­ge­werkt heb­ben.

Blijf lezen →

Witbalans

In de twee­de week van de onli­ne foto­cur­sus die ik volg, gaf ik aan wei­nig te weten van wit­ba­lans. Inmid­dels weet ik er iets­jes meer van. En wat nog belang­rij­ker is, is dat ik nu wat beter begrijp hoe en wan­neer dit toe te pas­sen. Er is nog een lan­ge weg te gaan, maar over de eer­ste resul­ta­ten kan ik niet onte­vre­den zijn. Omdat het van­daag dins­dag is, en omdat ik in een niet al te ver ver­le­den wel eens mee­deed aan PHOT (pho­to on tues­day), hier­bij twee voor­beel­den uit het huis­werk van vori­ge week. Het zal Else Kra­mer deugd doen te horen dat de vriend­schap tus­sen mij en mijn came­ra nog steeds groeit. Nog even en we zijn onaf­schei­de­lijk.

Blijf lezen →

En er zij licht…

Fan­tas­tisch nieuws van­daag in de mail­box:

Ik had het eigen­lijk niet meer ver­wacht, want nadat ik voor mijn doen rede­lijk snel aan de oproep door @elsekramer gehoor had gege­ven, zag ik al snel hoe­veel ani­mo er was bij ande­ren om zich ook aan te mel­den. Uit­ein­de­lijk blij­ken zich 350 per­so­nen inge­schre­ven te heb­ben! Nooit win ik iets, maar nu dan toch eens een prijs. En wat voor een­tje. Juist op het moment dat ik de beslis­sing had geno­men om op mijn blog voort­aan alleen nog maar eigen gemaak­te illu­stra­ties te plaat­sen (de blog­post van van­daag vormt de wel­be­ken­de uit­zon­de­ring op de regel) en me daar­voor meer in het foto­gra­fe­ren wil gaan ver­die­pen komt deze gele­gen­heid voor­bij. Plus een dosis geluk dat ik bij de uit­ver­ko­re­nen hoor.

Blijf lezen →