Opkomst, ondergang en terugkeer van een oude vriend

Waar en wan­neer ik het bericht onder ogen kreeg is me ontschoten, maar niet de sen­satie die het teweeg­bracht. Eerst ongeloof.
Ging het wel over dezelfde per­soon als waaraan ik automa­tisch moest denken?
Toen scep­sis.
Hij zou dus in jan­u­ari 2009 weer ver­sch­enen zijn? Yeah, right!?

Want hij was namelijk ergens in ’85 uit mijn lev­en verd­we­nen.
Net zo abrupt als hij in ’75 was komen bin­nen­stap­pen. Onmid­del­lijk waren we dikke vrien­den gewor­den en naar zijn komst werd de hele week door mij uit­gekeken.

Mijn toen­ma­lige vriend was Eppo, een nieuw strip­week­blad wat voortk­wam uit de samen­voeg­ing van Sjors en Pep.
In ’75 met een oplage van 250.000 stuks de wereld in ges­tu­urd, wat al snel opliep naar 300.000 in ’76. Ongek­end voor een strip­blad voor­namelijk gevuld met strips van Ned­er­landse bodem.

Ik was er hele­maal weg van. Reeds vanaf het eerste num­mer had ik een abon­nement van m’n oud­ers (dank je Pa & Ma) gekre­gen. Elk nieuw num­mer las ik in één ruk dezelfde dag hele­maal uit. De rest van de week wer­den alle strips nog­maals meerdere keren gelezen en wer­den vele uren besteedt aan het nauwkeurig bestud­eren van de losse tekenin­gen. Som­mige blonken uit door een vir­tuoze teken­sti­jl, ter­wi­jl andere propvol (vee­lal komis­che) details zat­en die bij eerste lez­ing vaak over het hoofd gezien wer­den.

De liefde voor het stripver­haal was geboren!

Geweldige strips kwa­men aan mijn oog voor­bij:
Eppo; Olivi­er Blun­der; Fran­ka; Engel­bert; Aster­ix; Lucky Luke; Flip­pie Flink; Agent 327; Blue­ber­ry; Luc Ori­ent; John­ny Good­bye; De Gen­er­aal; Bil­lie Turf; Bol­lie en Bil­lie; Lowi­et­je; Sjors en Sjim­mie; Tinus Trotyl; Stef Ardo­ba; Opkomst en onder­gang van het keiz­er­rijk Trigië; Com­man­dant Grek; Storm; Roel Dijk­stra; Kleine Pier; Opa; Laben Tall; Steven Sev­er­i­jn; De Part­ners; De Par­ti­za­nen; Pro­fes­sor Palm­boom; Stam­pede; Tok-Tok; Willem Peper; Leonar­do.

Al die jaren ben ik het blad trouw bli­jven lezen.
Tegelijk­er­ti­jd begon ik ook een eigen smaak te ontwikke­len. Daar­voor toog ik regel­matig naar Eind­hoven om daar in enkele strip­winkels een geheel eigen verza­mel­ing op te bouwen.
Gelei­delijk werd duidelijk dat het meren­deel van de strips die in Eppo gepub­liceerd wer­den niet meer samen­vie­len met de strips waar mijn voor­liefde naar uit­ging.

Het was dus voor de hand liggend om het abon­nement op te zeggen toen Eppo in ’85 wegens teruglopende belang­stelling overg­ing in Eppo Wordt Ver­vol­gd. Dat het blad lat­er nog enkele keren van naam veran­derde (’88 Sjors en Sjim­mie Strip­blad; ’95 SjoSji) voor­dat het in ’98 ten onder ging na slechts 8x num­mers onder de naam Stri­parazzi, heb ik alle­maal niet meer meegekre­gen.

Eind jaren tachtig was het tijd voor één van die onvergeeflijke fouten die iedereen regel­matig moet mak­en om door schade en schande iet­wat wijz­er te wor­den. In dit geval vond ik het een geschikt tijd­stip om al m’n strips (inclusief Eppo) aan een neef­je te schenken.
Het was tijd voor het Grote Mensen Bestaan, en daar hoor­den geen strips bij. Dacht ik toen.
De spi­jt kwam snel. Maar te laat voor m’n verza­mel­ing. Die was inmid­dels al weer verder doorgegeven aan andere verdere fam­i­liele­den, vrien­den en vage bek­enden. Ik bleek het ver­keerde neef­je uit­ge­zocht te hebben.

Strips las ik voor­taan alleen nog maar tij­dens bezoek­jes aan m’n oud­ers (in hun leesmap) en bij de tan­darts en/of dok­ter.

En zo werd Eppo jeugdsen­ti­ment.

Tot­dat ik het bericht las dat Eppo weer ging ver­schi­j­nen!

De Eppo? Ja, inder­daad, hij van die strips!
Zek­er weten? Ja, de eerste num­mers zijn al in jan­u­ari 2009 ver­sch­enen!

En dus heb ik alsnog met terug­w­erk­ende kracht een jaarabon­nement genomen en liggen de eerste num­mers, inclusief welkom­st­geschenk, nu te pronken op m’n leestafel. Tussen al die Grote Mensen Boeken.

Ik heb de kriebels in m’n buik en weet niet waar te begin­nen met lezen.

Een goede jeugdvriend is weerge­keerd, en oude tij­den her­leven!

~ ~ ~