Opdracht

Goe­de voor­ne­mens. Dat past niet echt bij mij. Te vrij­blij­vend. Zo van, laat ik vol­gend jaar eens gaan stop­pen met roken. Of (een­tje die het ook altijd goed doet) wat min­der onge­zond gaan eten. En ter­wijl je het zegt (vaak tij­dens een feest­je of op een ander moment waar­op je zon­der al te veel ver­plich­tin­gen aan te gaan, zo’n uit­spraak voor­al doet om indruk te maken, of niet onder te doen voor de ande­ren die ook zo nodig hun goe­de voor­ne­mens met de rest van de wereld wil­len delen) weet je al dat enke­le dagen (voor­uit, soms enke­le weken) ver­der in het nieu­we jaar het hele ini­ti­a­tief alweer in de kel­der der ver­ge­tel­heid is geraakt. […]  Lees ver­der