Ongevaarlijke steun

Van de Rabo­bank kreeg ik een her­in­ne­rings­mail­tje om mijn Random Rea­der te laten ver­van­gen in ver­band met de komst van het IBAN num­mer. Ik heb alleen niet zo’n appa­raat­je, dus ver­van­gen zal moei­lijk wor­den. Ook dit mail­tje had ik naar de prul­len­bak ver­plaatst, net zoals het oor­spron­ke­lij­ke mail­tje. Maar mis­schien moet ik het als­nog opdie­pen van­on­der de vele spam- en onzin­mail die er nader­hand over­heen zijn gegaan. Want tij­dens mijn zoek­tocht naar een goed doel waar we even­tu­eel via een blo­ges­ta­fet­te of -mara­thon aan­dacht aan kun­nen beste­den gedu­ren­de de komen­de vakan­tie­pe­ri­o­de kwam ik (niet geheel toe­val­lig) op de site van Fron­taal Naakt terecht. Ook hier een oproep: […]  Lees ver­der

Geef mij maar Frontaal Naakt

Een boei­en­de vraag van­daag op Fron­taal Naakt:

Hoe kun je niet geas­so­ci­eerd wil­len wor­den met Fron­taal Naakt, maar wel met het racis­ti­sche en anti­se­mi­ti­sche Geen­Stijl? Waar­om is het in orde om met geweld tegen rech­ters te drei­gen en te plei­ten voor het opslui­ten van anders­den­ken­den, maar moet je je ver­de­di­gen als je dat fas­cis­to­ï­de noemt? […]  Lees ver­der

Running met de riem die je hebt

Hoe­wel ik er luch­tig over deed eer­der deze week was ik toch wel bang dat mijn ver­zwik­te voet roet in het eten zou gooi­en voor wat betreft mijn hal­ve mara­thon aspi­ra­ties. Don­der­dag­avond werd al snel dui­de­lijk dat mijn trai­nings­rond­je van drie kilo­me­ter over­ge­sla­gen moest wor­den. Met mijn sport­kle­ding aan was ik nog niet in staat om de straat fat­soen­lijk uit te lopen. Dus lang­zaam weer naar huis. […]  Lees ver­der