Wintertijd

Het wil niet echt win­ter wor­den dit jaar. Nor­maal gespro­ken vind ik het wel iets hebben dat rond de ker­stda­gen er een pak sneeuw uit de lucht valt en vorst in de grond zit. Maar nu ben ik er wat min­der rouwig om dat het uit­bli­jft. Dit heeft alles te mak­en met mijn nieuwe hob­by, het sur­vival­run­nen. De huidi­ge aan­ge­name weer­som­standighe­den geven mij volop de gele­gen­heid door te bli­jven trainen en aan mijn tech­niek te werken zodat ik hopelijk beter voor­bereid ben om de hin­dernissen te nemen wan­neer de bit­tere koude alsnog ons land bin­nen­trekt.

Het wordt winter.

Deze vakantiepe­ri­ode zijn we thuis begonnen met het kijken naar de serie Game of Thrones. Van de sint had mijn Inge de dvd-box van seizoen 1 gekre­gen en al na enkele aflev­erin­gen ver­zocht ze mij om snel de overige seizoe­nen aan te schaf­fen zodat we tij­dens de ker­stda­gen niet zon­der kwa­men te zit­ten. Inmid­dels zit­ten we mid­den in het tweede seizoen en is al ver­schil­lende keren het mot­to van de Starks voor­bij gekomen: ‘Win­ter is com­ing.’

As we all know, the mot­to of House Stark is “Win­ter is Com­ing.” The mot­to reminds mem­bers of the house to pre­pare, be on-guard, and be vig­i­lant. Win­ter hits Win­ter­fell and the Stark lands the hard, since they are so far north. As lords of the north, the Starks must remem­ber their respon­si­bil­i­ty to shep­herd and pro­tect their peo­ple in these win­ters: being alert and pre­pared is essen­tial.
[Win­ter is Com­ing: The Long Win­ter in Wes­t­eros | His­to­ry Behind Game of Thrones]

Winter is coming.

In de boek­winkel eerder van­daag had ik de Ned­er­landse ver­tal­ing van het nieuwe boek van Gar­ry Kas­parov in han­den. Hij waarschuwt ons voor de toen­e­mende dreig­ing die uit­gaat van Rus­land en Vladimir Poet­in. Indi­en de west­erse wereld zich niet hard­er opstelt tegen­over Poet­in loopt het de kans een derde werel­door­log over zich af te roepen. Ik bladerde gedachteloos wat door het boek vooraleer ik doorhad dat de titel van het boek (Het wordt win­ter) recht­streeks ver­wi­jst naar Game of Thrones:

The mot­to “Win­ter is Com­ing” also has a deep­er mean­ing accord­ing to George RR Mar­tin. The mot­to express­es the idea that there are “always dark peri­ods in each of our lives, and even if things are good now (“sum­mer”), we must always be ready for a dark peri­od when events turn against us (“win­ter”).”
[Win­ter is Com­ing: The Long Win­ter in Wes­t­eros | His­to­ry Behind Game of Thrones]

Dat de win­ter nog maar even op zich laat wacht­en.
~ ~ ~