Wintertijd

Het wil niet echt win­ter wor­den dit jaar. Nor­maal gespro­ken vind ik het wel iets heb­ben dat rond de kerst­da­gen er een pak sneeuw uit de lucht valt en vorst in de grond zit. Maar nu ben ik er wat min­der rou­wig om dat het uit­blijft. Dit heeft alles te maken met mijn nieu­we hob­by, het sur­vi­val­run­nen. De hui­di­ge aan­ge­na­me weers­om­stan­dig­he­den geven mij vol­op de gele­gen­heid door te blij­ven trai­nen en aan mijn tech­niek te wer­ken zodat ik hope­lijk beter voor­be­reid ben om de hin­der­nis­sen te nemen wan­neer de bit­te­re kou­de als­nog ons land bin­nen­trekt. […]  Lees ver­der