Geert Mak

Design

Het mag geen ver­ras­sing voor mijn trou­we lezer(s) zijn dat ik onlangs ben begon­nen in ‘Tra­vels with Char­ley’ door John Stein­beck. En dus ook niet dat ik dan vaak blijf rond­lo­pen met een zin of ali­nea die er voor mij uit­springt om me de komen­de tijd niet meer te ver­la­ten. Lees ver­der

Weetgierig

In het jaar 1960 maak­te de Ame­ri­kaan­se schrij­ver John Stein­beck een rond­reis van bij­na elf weken door de Ver­e­nig­de Sta­ten. Hij was toen 58 jaar oud en vond het tijd wor­den om, na vele omzwer­vin­gen in aller­lei lan­den, nu eens zijn eigen geboor­te­land aan een nader onder­zoek Lees ver­der