Een verloren kind

Deze blog­post is deel 6 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Het is type­rend dat wan­neer de ik-per­soon uit het boek ‘De gesto­len kin­de­ren’ door Gerar­do Soto y Koe­le­meij­er ein­de­lijk eens een keer daad­krach­tig optreedt, er ook met­een een door­braak komt in de zoek­tocht die hij ruim ander­half jaar gele­den had inge­zet: […]  Lees ver­der

Het echte werk gaat beginnen

Mor­gen is het 1 novem­ber. Dan star­ten meer dan 195.000 enthou­si­as­te­lin­gen om een maand lang iede­re dag te schrij­ven aan een roman die uit­ein­de­lijk de omvang moet krij­gen van rond de 50.000 woor­den. Zij doen dit in het kader van NaNoW­ri­Mo, ofte­wel Nati­o­nal Novem­ber Wri­ting Month. Waar­bij het Nati­o­nal allang de Ame­ri­kaan­se lands­gren­zen is ont­groeid, getui­ge één van de opge­no­men ant­woor­den in hun FAQ sec­tie: […]  Lees ver­der