geschiedenis

20221007

De ver­woes­ting van Pomp­eii en Her­cu­lane­um De uit­bar­sting van de Ves­u­vi­us in 79 na Chris­tus is bij velen bekend. In een zeer kor­te peri­o­de wer­den de Romein­se ste­den Pomp­eii en Her­cu­lane­um bedol­ven onder puin, as en lava. Er was voor de mees­te inwo­ners te wei­nig tijd om een vei­lig heen­ko­men te vin­den. De opgra­vin­gen en …

20221007 Lees meer »

20221005

Het Ramp­jaar 1672: boze bur­gers en wan­trou­wen in de poli­tiek Het jaar 1672 staat bekend als een ramp­jaar in de Neder­land­se geschie­de­nis. Door veel his­to­ri­ci wordt het jaar gezien als het begin van het ein­de van de Gou­den Eeuw. De Fran­se drei­ging van de Zon­ne­ko­ning Louis XIV om de Neder­land­se Repu­bliek te ver­o­ve­ren was zo …

20221005 Lees meer »

20221003

Van­zelf­spre­kend heb ik getwij­feld of ik naar de covid prik­lo­ca­tie moest gaan van­daag. Ener­zijds had ik een afspraak­be­ves­ti­ging ont­van­gen, maar ander­zijds was het mis­schien inder­daad zo dat ik een plek­je gere­ser­veerd had dat nu niet meer beschik­baar was voor iemand met een hoge­re urgen­tie. Ik besloot uit­ein­de­lijk toch te gaan en ter plek­ke eer­lijk op …

20221003 Lees meer »