Ken mijn klassiekers

Wat ik me voor­al van mijn mid­del­ba­re school­tijd her­in­ner is dat ik wer­ke­lijk alles las wat ik te pak­ken kon krij­gen. De weke­lijk­se stroop­tocht door de stads­bi­bli­o­theek in Hel­mond op de vrij­dag­na­mid­dag was iets waar ik hon­ge­rig naar uit­keek. Ook de school­bi­bli­o­theek werd fre­quent door mij bezocht. Het pro­bleem was alleen dat ik eigen­lijk alleen dìe boe­ken wil­de lezen die ik zelf had uit­ge­zocht. Zodra het een ver­plich­te keu­ze werd, dan haak­te ik al snel af. Dat beperk­te zich niet tot de stu­die­boe­ken, maar ook de lees­lijs­ten die we voor Neder­lands, Engels, Frans en Duits moesten lezen. […]  Lees ver­der