Dwaalwegen

Een roman sti­mu­leert ons inter­pre­ta­tie­ver­mo­gen, maar sti­mu­leert ook onze geest om te gaan dwa­len.
[p.294, Wat we zien als we lezen, Peter Men­dels­und] […]  Lees ver­der

Schrappen is toevoegen

Het kan raar lopen. Schrijf­do­cent Hans Hogen­kamp voert in het eer­ste hoofd­stuk van Schrij­ven is schrap­pen de onge­dul­di­ge lezer op. Voor deze lezer is tijd een belang­rijk cri­te­ri­um, zo betoogt hij. Het is dit type lezer dat in de meer­der­heid is en vaak een inlei­ding over­slaat, […]  Lees ver­der

Minder

Momen­teel lees ik in het boek­je Schrij­ven is schrap­pen, door Hans Hogen­kamp. Gis­ter had ik het al klaar­ge­legd om er bin­nen­kort in te begin­nen, maar toen ik deze och­tend een inter­view met de auteur in het pro­gram­ma De Taal­staat op Radio 1 hoor­de vond ik dat een teken om niet lan­ger te wach­ten. […]  Lees ver­der