Tandeloze leeuw

Deze blog­post is deel 21 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

In de Ver­ant­woor­ding bij Leeu­wen­strijd schrijft Tho­mas van Aal­ten dat hij onder ande­re veel gehad heeft aan De ein­de­lo­ze jaren zes­tig, geschie­de­nis van een gene­ra­tie­con­flict geschre­ven door Hans Rig­hart. Deze veel te vroeg gestor­ven his­to­ri­cus had dit boek in 1995 gepu­bli­ceerd. Met­een toen het uit­kwam heb ik er een exem­plaar van aan­ge­schaft. Ik her­in­ner­de mij een aan­tal bevlo­gen col­le­ges door Rig­hart gege­ven aan de uni­ver­si­teit van Utrecht die ik bij had mogen wonen en hoop­te zijn enthou­si­as­me­ren­de ver­tel­kunst opnieuw te mogen bele­ven. Het bleek dat Rig­hart zijn mees­ter­werk had geschre­ven. Een waar genot om te lezen en nog steeds begrijp ik niet dat juist dit boek tij­dens de ver­schil­len­de ver­hui­zin­gen ver­lo­ren is gegaan. […]  Lees ver­der