Uitgelezen — juni 2018

Time Travel – James Gleick

Tijd­rei­zen. Wie zou het niet eens wil­len pro­be­ren? Maar zodra je erover gaat fan­ta­se­ren raak je al snel ver­ward in je eigen fan­ta­sie­ën. Want wat nu als je terug­gaat in de tijd en in een situ­a­tie ver­wik­keld raakt die de toe­komst zoda­nig kan beïn­vloe­den dat zelfs jouw geboor­te in gevaar brengt. Hoe Lees ver­der

Een huis op de groei

Het was lunch­tijd en we zaten tegen­over elkaar aan tafel. Nog slechts enke­le weken voor­dat ze met zwan­ger­schaps­ver­lof zou gaan. Ik vroeg hoe het ervoor stond met de kin­der­ka­mer.
Niet goed.
Er was geen kin­der­ka­mer. Te wei­nig ruim­te in hun huis­je. Het plan was nu om de baby met wieg en al Lees ver­der

Don Quichot — Voorrede

Deze blog­post is deel 1 van 31 in de serie Don Qui­chot — Cer­van­tes

Als onder­deel van zijn inlei­ding bij de nieu­we #50books vraag schrijft Hen­drik-Jan:

Je kunt wel schrij­ven over schrij­ven, maar is dat voor de lezer wel inte­res­sant. Is het voor een lezer niet veel leu­ker om te lezen over lezen?

Zelf denk ik dat het er veel van­af hangt hoe erover geschre­ven is. Hoe­wel Lees ver­der

The art of walking

Kun je lopen ver­le­ren? Of anders gefor­mu­leerd, is het moge­lijk dat je kwijt bent hoe je ook alweer je voet moet neer­zet­ten om een fat­soen­lij­ke stap te maken? Ik vraag dit omdat het mij name­lijk niet meer lukt.
De afge­lo­pen dagen is de pijn in mijn achil­les­pees min­der gewor­den (het her­stel na Lees ver­der