#25books

Hal­lo lie­ve lezer! Fijn dat jij ook in het nieu­we jaar mijn site weer met een bezoek­je ver­eert. Bij deze wens ik oprecht dat het een jaar mag wor­den nog mooi­er dan je jezelf gewenst hebt toen je afge­lo­pen nacht om 12 uur de ogen heel even sloot en een kijk­je nam in het nieu­we jaar. Zelf zie ik mijn bij­dra­ge in het stre­ven naar een lief­de- en res­pect­vol­le omgang met alles wat leeft en bloeit. Daar kan ik mezelf nog heel wat in ver­be­te­ren en zal het ook niet nala­ten om dat te doen. Ver­der wil ik pro­be­ren min­der te kla­gen en te zeu­ren. Want om heel eer­lijk te zijn, ik heb wei­nig reden om te kla­gen en te zeu­ren. In die zin ben ik een geze­gend mens. Dus laat ik daar blij om zijn. Wat niet wil zeg­gen dat ik groot leed en per­soon­lij­ke drama’s bij ande­ren baga­tel­li­seer. Inte­gen­deel. Door mij­zelf wat beschei­de­ner op te stel­len hoop ik dat de aan­dacht gaat naar die­ge­nen die echt reden tot kla­gen heb­ben (en het vaak niet doen). Dan gaat mis­schien tevens de hulp hun kant op. […]  Lees ver­der

50books — vraag 11

Deze blog­post is deel 11 van 50 in de serie 50books — 2013

Vraag 11:
Welk boek las je onlangs en wil je ieder­een aan­ra­den ook te lezen?

Stel: je slaat de laat­ste blad­zij­de van een boek dicht. Een boek waar­van je adem­loos geno­ten hebt. Waar­bij je alles aan de kant hebt gezet om het maar zo snel moge­lijk hele­maal te kun­nen lezen. Waar je al lezen­de de drang hebt steeds snel­ler te gaan lezen om te weten hoe het afloopt, maar tevens hoopt dat het nog een eeu­wig­heid mag duren voor­dat je echt bij het ein­de bent aan­ge­ko­men. Wat doe je dan wan­neer je (met iets van spijt omdat deze onge­ken­de lees­er­va­ring voor­lo­pig is afge­lo­pen) met het boek nog in je han­den lang­zaam beseft dat je zo iets span­nends, belang­wek­kends, emo­ti­o­neels, inte­res­sants hebt gele­zen dat je er een tijd­lang com­pleet let­ter­lijk en figuur­lijk hele­maal weg van was? […]  Lees ver­der

De fietser en de Mercedes

Eens zat ik in een kamer samen met een vrouw. We had­den een zake­lij­ke afspraak. Zij was daar om mij te hel­pen. Ik had hulp gezocht. We waren in gesprek over de vor­de­rin­gen die ik gemaakt had sinds onze vori­ge ont­moe­ting. Het raam stond open. Van bui­ten klonk af en toe wat straat­ru­moer. Meest­al had­den vogel­ge­lui­den de over­hand. Ik dronk van mijn kof­fie toen plots een dof­fe klap klonk. Er volg­de een hoop kabaal. De vrouw die tegen­over mij zat stond op, keek even in de straat voor­dat ze het raam sloot. Stil­te daal­de over ons neer. Ze nam weer plaats ach­ter het bureau. Vra­gend keek ik haar aan ter­wijl ze wat aan­te­ke­nin­gen maak­te in de map die voor haar lag. […]  Lees ver­der

Komt dat zien! Zegt het voort!

Want we gaan ara­bie­ren kij­ken!

Het is boe­ken­week. Zeg­gen ze. Boe­ken en hun auteurs (in die volg­or­de wat mij betreft) krij­gen de komen­de dagen op aller­lei manie­ren wel­ver­dien­de aan­dacht. Ook web­si­te Not Just Any Book doet hier­aan mee door een blogtour­nee te orga­ni­se­ren rond­om één spe­ci­fiek boek, ‘Ara­bie­ren kij­ken’ geschre­ven door Has­s­nae Bou­az­za[…]  Lees ver­der

Stil

Het kan ver­ke­ren. Van­daag dacht ik nog wat ver­der na over de xyz-vraag van gis­ter. Ook raak­te ik onder het betref­fen­de blog en op twit­ter in gesprek over het onder­werp. Is het nodig om je blog tot één onder­werp te beper­ken? Kun je zake­lijk en per­soon­lijk blog­gen op één plek com­bi­ne­ren? Moet je door blij­ven blog­gen wan­neer je zoe­ken­de bent of is het beter om som­mi­ge blogs maar beter niet te pos­ten? Wat weer­houdt je ervan om de blogs te schrij­ven die je zou wil­len schrij­ven, maar schrijf je wel de blogs waar je niet altijd even tevre­den over bent? […]  Lees ver­der

notjust50books

Eigen­lijk was ik van plan om van­avond een blog te schrij­ven voor vraag 5 van mijn eigen­ste #50books (waar­op door jul­lie elke week weer meer gere­a­geerd wordt). Maar wat zijn plan­nen wan­neer je eer­der op de avond nog stoer in #blog­praat hebt aan­ge­ge­ven dat je de inspi­ra­tie altijd voor­rang geeft boven (in dit geval) de wil om te blog­gen? Dus schrijf ik nu geen blog over het boek dat ik momen­teel lees (en bij­na, bij­na! uit heb). En waar­om niet?, zul­len jul­lie vra­gen. *span­ning opbouwt* Wel, omdat ik kort na afloop van #blog­praat een uiterst inspi­re­ren­de mail kreeg waar ik onmid­del­lijk enthou­si­ast van werd. Of ik mee wil doen. Aan een blogtour­nee! […]  Lees ver­der