Survival of the ARBO fittest

Afgelopen week bracht Emiel mij een bericht­je met als onder­w­erp ‘Fittest’.
Emiel? Ja, Emiel. De naam die ik af en toe nog wel eens gebruik voor e-mail. Niet door mijzelf ver­zon­nen, maar door een oud-col­le­ga (in de peri­ode waaraan ik ref­er­eer was ze al dicht de pen­sio­en­gerechtigde leefti­jd genaderd, dus eigen­lijk eerder een oude oud-col­le­ga). In haar laat­ste Philip­s­jaren moest ze nog aan de e-mail, en regel­matig belde ze de helpdesk dat ze weer eens prob­le­men had met Emiel.

Emiel dus con­fron­teerde me met ‘Fittest’. Wat me deed afvra­gen waar­voor ik benaderd zou moeten wor­den in het kad­er van ‘Sur­vival of the fittest’. Een niet vreemde asso­ci­atie in dit Dar­win­jaar. Zek­er omdat het een dubbel Dar­win­jaar is: 200 jaar gele­den geboren en 50 jaar lat­er zijn belan­grijk­ste boek, On the ori­gin of species by means of nat­ur­al selec­tion, or the preser­va­tion of favoured races in the strug­gle for life, gepub­liceerd.

Zou ik ‘natu­urlijk ges­e­lecteerd’ zijn voor:

  • het natu­urlijke eind­punt van de menselijke soort?
  • het natu­urlijke eind­punt van de ide­ale part­ner voor de Relatieplan­et vrouw?
  • het natu­urlijke eind­punt van de lezende mens?

Aldus droomde ik mezelf een gevarieerde reeks van uit­geëvolueerde types toe, welke mij op het natu­urlijke lijf geschreven waren. Want, had ik deze week gelezen, in de natu­ur werkt slechts het toe­val van blinde natu­urkracht­en.

Dar­win wilde zijn evo­lu­tiegedachte loskop­pe­len van de metafy­sis­che en spec­u­latieve ideeën van eerdere filosofen. Het orig­inele van zijn bij­drage is dat hij laat zien dat de ontwik­kel­ing van een bepaalde dier- of planten­soort in een bepaalde richt­ing wordt ges­tu­urd, zon­der dat daar metafy­sis­che rede­nen voor zijn. Dar­win noemde dit mech­a­nisme aan­vanke­lijk ‘nat­ur­al selec­tion’. Deze term staat promi­nent in de titel van zijn boek. Achter­af was hij er ontevre­den over. ‘Selec­tie’ was te passief. De term liet onvol­doende doorklinken dat via dit mech­a­nisme ook gecom­pliceerde organ­is­men kun­nen ontstaan uit een­voudi­ge lev­ensvor­men. Lat­er gebruik­te hij bij voorkeur de uit­drukking ‘sur­vival of the fittest’, een term die hij ontleende aan de filosoof Her­bert Spencer.

En natu­urlijk zie ik mijzelf (niet alleen in m’n dromen) als een gecom­pliceerd organ­isme welke is ontstaan uit een een­voudi­ge lev­ensvorm. Maar in welke hoedanigheid was men op zoek naar mij? Waar­voor zou ik een Dar­win Award uit­gereikt gaan kri­j­gen?

De werke­lijkheid was (zoals zo vaak) ont­nuchterend.

Emiel liet weten dat ik uitgen­odigd was voor de Arbo Unie Fittest:

Uw werkgev­er stelt u vanu­it ‘goed werkgev­er­schap’ in de gele­gen­heid om deze gezond­hei­d­scheck te onder­gaan. De deel­name aan dit onder­zoek is vri­jwillig. De indi­vidu­ele uitkom­sten van het onder­zoek zijn strikt vertrouwelijk, vallen onder het medisch geheim en wor­den alleen aan u teruggekop­peld en zijn niet toe­ganke­lijk voor uw werkgev­er.

De fittest bestaat uit het vol­gende:

Bio­me­trie door de dok­ter­sas­sis­tente
— Lengte/gewicht
— Bloed­druk
— Vis­ustest
— Gehoortest
— Bloedaf­name voor cho­les­terol en glu­cose

Fittest door de bedri­jfs­fy­s­io­ther­a­peut
— Body­Mass Index
— Vet­per­cent­agemet­ing
— Kni­jp­kracht­met­ing
— Lenighei­d­stest:
— Zit- en reik­test
— Schoud­er­lenighei­dtest
— Long­func­ti­etest (peak­flowmet­ing)
— Con­di­ti­etest (Sub­max­i­male fiet­stest van 6 minuten)
— Scan fysieke klacht­en

Pas nu schoot mij te bin­nen dat ik een week eerder via Emiel te horen had gekre­gen dat ik een vra­gen­li­jst diende in te vullen. De antwo­or­den zouden gebruikt wor­den in de nog te vol­gen gezond­hei­d­scheck. In het kort had ik de vra­gen­li­jst min of meer waarhei­ds­getrouw als vol­gt inge­vuld:

Ik voel me gezond
want, des­on­danks, mits, maar (doorhalen wat niet van toepass­ing is),
Ik sport niet
Ik rook niet (meer)
Ik drink niet te min niet­temin

De uitn­odig­ing is voor over twee weken. Een korte peri­ode die ik hoogst­waarschi­jn­lijk ga gebruiken om m’n real-life con­di­tie iets meer richt­ing gesug­gereerde con­di­tie te bren­gen. Het zal toch niet zo ver komen dat ik m’n fittest niet sur­vive?

[update woens­da­gavond 25 feb­ru­ari 21:15 uur]
BMI 21,6 (kg/m2)
bloed­druk OK
gehoor OK
zien OK
lenigheid OK
kni­jp­kracht OK
long­in­houd OK
con­di­tie.…. Bij­na OK

Advies: meer bewe­gen!

~ ~ ~