All we need is love

De band had al zo’n vier num­mers bevlo­gen gespeeld in het Luxor alvo­rens Israel Nash (Grip­ka blijft tegen­woor­dig ach­ter­we­ge om een of ande­re reden die ik nog niet heb weten te ach­ter­ha­len; mis­schien dat het van doen heeft met z’n ver­hui­zing onlangs naar Texas; maar het kan ook zijn dat het het niet iets van de laat­ste tijd is, en dat ik het alleen nu pas opmerk) de tijd nam om een woord­je rich­ting het publiek te rich­ten. Hoe­wel, het bleef bij een gemom­peld ‘thank you’ en ‘love’, waar­na er weer gecon­cen­treerd ver­der werd gegaan met waar­voor ze naar Neder­land waren geko­men. Mooie muziek maken. […]  Lees ver­der