Is there something rotten in the state of Orange?

Het waren twee fan­tas­ti­sche work­shop­da­gen afge­lo­pen woens­dag en don­der­dag. We kre­gen een hoop nieu­we Ora­cle func­ti­o­na­li­teit te zien en er waren leven­di­ge panel­dis­cus­sies hoe een en ander het bes­te geïm­ple­men­teerd kon wor­den. Natuur­lijk was er veel aan­dacht voor ver­an­der­ma­na­ge­ment. Naast het sys­teem heb­ben we name­lijk ook te maken met men­sen en pro­ces­sen. Voor­al de impact op de mens bij het intro­du­ce­ren van een nieuw sys­teem kan niet genoeg bena­drukt wor­den. […]  Lees ver­der