Beetje dom of beetje pech?

Zon­dag­och­tend ging ik op m’n gemak nog eens alles na voor­dat ik defi­ni­tief op ‘Inschrij­ven’ klik­te, maar toen ik dat een­maal gedaan had was er ineens een nieu­we rea­li­teit: op zon­dag 26 okto­ber ga ik deel­ne­men aan de Hal­ve Mara­thon van Doe­tin­chem1[…]  Lees ver­der


  1. Klik hier voor meer infor­ma­tie (rou­te, inschrij­ven, deel­ne­mers) over de Hal­ve Mara­thon van Doe­tin­chem 

Open deur

In een uit­ver­koch­te zaal (ik ver­meld het nog maar een keer) had ik van­avond een mooi plek­je weten te bemach­ti­gen op de eer­ste rij. Iets na ach­ten werd het licht gedimd en ver­scheen Jacob Jan Voer­man van­uit een deur aan de lin­ker­kant van het toneel. Hij had een aan­tal voor­wer­pen bij zich (piep­schuim let­ters, zo zou later blij­ken). Nadat hij die voor­wer­pen een plaats gege­ven had, ver­dween hij weer door de open deur. Waar zou hij zijn geble­ven? Alleen een zwak licht scheen naar bui­ten. Na een tijd­je kwam hij opnieuw te voor­schijn om dit­maal met de voor­stel­ling te begin­nen. De deur ging dicht waar­door ze opge­no­men werd in de duis­ter­nis en zelf uit het zicht ver­dween. […]  Lees ver­der

Lekker

Jacob Jan stuur­de een tweet met opdracht: bouw een mega­lan­ge zin die toch lek­ker leest en niet te veel over­bo­digs her­bergt. […]  Lees ver­der

Stellig

Eer­der deze week las ik bij Jacob Jan Voer­man dat hij voort­aan wat stel­li­ger gaat zijn. Dat is zijn goed recht. En wan­neer hij denkt daar baat bij te heb­ben, dan moet hij dit zeker doen. Zelf vind ik het wel jam­mer. Ik hoor lie­ver de nuan­ce, de twij­fel, dan de met vol­le over­tui­ging uit­ge­spro­ken eigen mening. Niet dat ik twij­fel aan de oprecht­heid van menig mening, maar eer­der van­we­ge het tege­lij­ker­tijd dicht­slaan van de toe­gangs­deur tot een moge­lijk vrucht­ba­re dis­cus­sie. Vrucht­baar in de zin dat er tijd uit­ge­trok­ken wordt om naar elkaars stand­pun­ten te luis­te­ren. En ook vrucht­baar in de zin dat er ruim­te is om de eigen opvat­tin­gen nog eens nader te bezien, nu aan­ge­vuld met de ken­nis van de ander. Mis­schien dat er iets nieuws uit kan groei­en. Een nog steeds eigen mening, maar een­tje die ‘vol­ler van smaak’ is, ‘bre­der van diep­gang’. […]  Lees ver­der