Zondag, 28 oktober 2018

De mees­te klok­ken heb­ben zich van­nacht zelf ver­zet. Qua tijds­aan­dui­ding. Slechts een klein aan­tal moet ik nog met de hand doen. Mijn hor­lo­ge bij­voor­beeld. En de klok op de wand­kast. Ook de digi­ta­le klok­jes op de mag­ne­tron, oven en kof­fie­ma­chi­ne. Als laat­ste de wek­ker van Inge. Ter­wijl die van mij Lees ver­der

Uitgelezen — juni 2018

Time Travel – James Gleick

Tijd­rei­zen. Wie zou het niet eens wil­len pro­be­ren? Maar zodra je erover gaat fan­ta­se­ren raak je al snel ver­ward in je eigen fan­ta­sie­ën. Want wat nu als je terug­gaat in de tijd en in een situ­a­tie ver­wik­keld raakt die de toe­komst zoda­nig kan beïn­vloe­den dat zelfs jouw geboor­te in gevaar brengt. Hoe Lees ver­der

Halfjaarlijks tijdverdrijf

Ieder half jaar opnieuw, dezelf­de flau­we grap­pen en ver­war­ring rond­om het ver­zet­ten van de klok. Als­of het de wereld com­pleet op z’n kop zet, ter­wijl het uit­ein­de­lijk niet meer is dan een uur­tje lan­ger of kor­ter sla­pen.  Zo ervaar ik het ten­min­ste.
Van­avond ga ik dus op mijn gewo­ne tijd­stip Lees ver­der

#25books

Hal­lo lie­ve lezer! Fijn dat jij ook in het nieu­we jaar mijn site weer met een bezoek­je ver­eert. Bij deze wens ik oprecht dat het een jaar mag wor­den nog mooi­er dan je jezelf gewenst hebt toen je afge­lo­pen nacht om 12 uur de ogen heel even sloot en een kijk­je nam in het nieu­we Lees ver­der

In de ban

In de ban van een boek. Het over­komt me geluk­kig weer vaker. Ik kan de con­cen­tra­tie steeds lan­ger vast­hou­den. Het lukt me om er tijd voor vrij te blij­ven maken. Ten kos­te natuur­lijk van ande­re zaken. Soci­al media bij­voor­beeld. Of het lezen van ander­mans blogs. Maar het is Lees ver­der