50books — Vraag 45

Deze blog­post is deel 45 van 50 in de serie 50books — 2013

Het is inmid­dels tra­di­tie gewor­den. Iets waar ik elk jaar weer naar uit­kijk: mijn jaar­lijk­se ver­die­ping in twee boe­ken die ik her­lees en her­lees zon­der ze ooit hele­maal echt te door­gron­den. Ik denk dat ze te moei­lijk voor me zijn. De vele filo­so­fi­sche uit­wei­din­gen gaan me Lees ver­der

Het echte werk gaat beginnen

Mor­gen is het 1 novem­ber. Dan star­ten meer dan 195.000 enthou­si­as­te­lin­gen om een maand lang iede­re dag te schrij­ven aan een roman die uit­ein­de­lijk de omvang moet krij­gen van rond de 50.000 woor­den. Zij doen dit in het kader van Lees ver­der