Het project Kosinski

“Jerzy Kosin­s­ki” by Vic­tor Skreb­ne­s­ki

Begin 2015 stond er een rijt­je boeken op mijn bureau waar­van ik het voorne­men had om ze alle­maal te lezen voor­dat het jaar ten einde was. Het waren er vijf­tien. Eind decem­ber maak­te ik de bal­ans op en con­sta­teerde dat ik in totaal vieren­der­tig boeken had gelezen. Maar van het rijt­je boeken dat in jan­u­ari op mijn bureau stond had ik er slechts vier gelezen.

Begin 2016 heb ik één boek op mijn bureau staan, en wel Jerzy Kosin­s­ki — A Biog­ra­phy door James Park Sloan:

He was hailed as one of the world’s great writ­ers and intel­lec­tu­als, with nov­els like The Paint­ed Bird and Being There. He was acclaimed as a hero­ic sur­vivor and wit­ness of the Holo­caust. He won high lit­er­ary awards, made the best­seller list, taught and lec­tured in pres­ti­gious uni­ver­si­ties, and became an inti­mate of the rich and famous in a jet-set world of glit­ter and glam­our. Then, in a Vil­lage Voice exposé that sent shock waves through­out the intel­lec­tu­al com­mu­ni­ty, he was denounced as a CIA tool, a supreme con man and lit­er­ary fraud, ignit­ing a firestorm of con­tro­ver­sy that con­sumed his rep­u­ta­tion and cul­mi­nat­ed in his head­line-mak­ing sui­cide.

Dit jaar heb ik het voorne­men om zo’n beet­je alles wat ik door en over Jerzy Kosin­s­ki kan vin­den te lezen (of te bek­ijken indi­en het beeld­ma­te­ri­aal is). Al jaren ben ik gefasci­neerd door de boeken van deze schri­jver en toen ik in decem­ber via Ama­zon ein­delijk een engel­stal­ig exem­plaar van The Her­mit of 69th Street te pakken had gekre­gen wilde ik eigen­lijk meer weten over de achter­grond van dit boek en de mogelijke relatie met zijn zelf­mo­ord. Daarom eerst maar eens boven­ver­melde biografie op de kop getikt. Al gaan­deweg het eerste hoofd­stuk ontstond het idee om me verder te gaan verdiepen in lev­en en werk van deze auteur.

Natu­urlijk zal ik ook andere boeken (die niet over Jerzy Kosin­s­ki gaan) van andere schri­jvers bli­jven lezen, want mezelf ken­nende weet ik dat dat vanzelf gaat. Het onder­w­erp Kosin­s­ki gaat echter het cen­trale the­ma vor­men in mijn leesac­tiviteit­en voor 2016.

Wat het me gaat bren­gen en of ik het vol zal houden? Ik heb geen flauw idee. Het is tenslotte slechts een voorne­men.

~ ~ ~

Dit is een bij­drage voor het #50books ini­ti­atief dat in 2016 door Hen­drik-Jan de Wit wordt ver­zorgd.
Vraag 1
Wat is je leesvoorne­men voor 2016?

~ ~ ~