Uitstervend ras?

Onze jong­ste klein­zoon is bij­na jarig. Hij wil graag een mp3 spel­er. We spreken onder elka­ar af wat we willen uit­geven en aan mij de taak om iets geschik­ts te zoeken. Er zijn wel wat wensen die ik bij de keuze moet meen­e­men, zoals daar zijn:

  • blue­tooth (zodat hij zijn muziek ook thuis via de speak­er kan afspe­len)
  • fm radio (alti­jd hand­ig voor als je een keert­je iets anders wilt horen)
  • min­i­maal 4GB intern geheugen (en uit­brei­d­baar met SD kaart­je)
  • niet al te kwets­baar (want we ken­nen onze jong­ste klein­zoon)
  • en bove­nal een uiterst vrolijk design (want we ken­nen onze jong­ste klein­zoon)

Je ziet het, er is over­al aan gedacht.

Na gede­gen onder­zoek had ik gis­ter een short­list met een vijf­tal kan­di­dat­en. Ik kon ze alle­maal via inter­net bestellen, maar besloot eerst nog een aan­tal elec­tron­i­caza­k­en te bezoeken om de appa­raat­jes zelf eens in de hand te houden. De ‘unbox­ing’ videos die ik van som­mige al gezien had waren best ver­helderend geweest om wat meer real­is­tis­che feed­back te zien dan wat je voorgeschoteld kri­jgt via de fab­rikant of online shops.

Zo liep ik rond het mid­dagu­ur de BCC bin­nen. Op de site had­den ze twee types die ik uit­ge­zocht had in hun assor­ti­ment. Van vorige bezoeken aan hun winkel wist ik nog waar de mp3 spel­ers uit­gestald ston­den. Niet dus. Ner­gens te vin­den.

Ik vroeg een verkop­er om hulp. Hij keek me mee­warig aan. Wat bleek, mp3 spel­ers wer­den al tij­den niet meer verkocht. Hoe­zo niet, probeerde ik nog. Ze staan anders wel te koop op jul­lie site. Ja, daar wel. Voor zo lang als het duurt. Want weet je, voegde de verkop­er er op alwe­tende toon aan toe, het is een uit­ster­vend ras. Die mp3 spel­ers.

Even wist ik niet wat te zeggen.

Een uit­ster­vend ras, her­haalde ik tenslotte maar zijn omineuze woor­den.

Ja, iedereen gebruikt tegen­wo­ordig een mobielt­je. Dus waarom zou je dan nog een ander appa­raat aan­schaf­fen? De verkop­er keek me tri­om­fan­telijk aan alsof hij het ter plaatse had hele­maal zelf bedacht had.

Om de con­sument nog meer onn­odi­ge rom­mel te verkopen, dacht ik. En ook, waarom zou je alles met je mobielt­je willen doen? Maar ik zei, mijn kleinkind heeft geen mobielt­je. Geen prob­leem. Die verkocht­en ze wel. Heel veel ver­schil­lende merken zelfs. Laat ik het anders zeggen, probeerde ik nog eens. Mijn kleinkind mag geen mobielt­je. Daar is hij veel te jong voor.

Te jong? Het leek of het com­plete wereld­beeld van de verkop­er in elka­ar dreigde te vallen. Je zag hem denken, wel een mp3 spel­er maar geen mobielt­je. Over welke leefti­jd­scat­e­gorie hebben we het hier? Verd­waasd liet ik hem achter en ging naar een vol­gende elec­tron­i­caza­ak. Vergeefs. De winkels die ik op mijn lijst­je had staan verkocht­en geen, of in som­mige enkele maar dan meteen heel dure mp3 spel­ers. Uitein­delijk heb ik er een­t­je online besteld op basis van goede reviews en wat film­p­jes op youtube.

Vanocht­end las ik een artikel op de site van The Guardian met als titel Tech­nol­o­gy is dri­ving us to dis­trac­tion, geschreven door James Williams. Het begint met de stelling dat de doe­len die wij onszelf stellen in het lev­en, en de doe­len die elec­tron­i­capro­ducten zichzelf stellen niet met elka­ar overeen­stem­men. Ter­wi­jl alti­jd zo nadrukke­lijk betoogt wordt hoeveel baat wij van de allernieuw­ste tech­nis­che snuf­jes zullen hebben, blijkt daar in het dagelijks lev­en (vol­gens James Williams) weinig van terecht te komen. We wor­den als­maar meer afhanke­lijk van tech­niek en we ver­doen onze tijd met din­gen die we achter­af hele­maal niet had­den willen doen. Boven­di­en lijdt ons con­cen­tratiev­er­mo­gen hevig onder de infor­matieovervloed.

Toch lijken er gelukkig ook pro­du­cen­ten te zijn die dit prob­leem onderken­nen en hier veran­der­ing in willen bren­gen. Williams haalt het voor­beeld aan van de ‘Hear­phones’ die Bose op de markt wil bren­gen:

that allows the user to block out all sounds in their envi­ron­ment except the ones com­ing from their desired source – to focus on a con­ver­sa­tion in a loud room, for exam­ple. The product’s web­site reads: “Focus on the voic­es you want to hear – and fil­ter out the nois­es you don’t – so you can com­fort­ably hear every word. From now on, how you hear is up to you.” We could also read this tagline as a fit­ting descrip­tion of the new chal­lenges in the Age of Atten­tion as a whole.

Een sep­a­rate mp3 spel­er naast je mobielt­je (als je ten­min­ste oud genoeg bent voor zo’n appa­raat) is dus hele­maal geen gek idee in de zoge­naamde ‘Age of Atten­tion’. Want waarom zou je alti­jd ‘con­nect­ed’ willen zijn? Dat lei­dt alleen maar af als je je aan­dacht op één zaak wilt richt­en. Of, zoals de fab­rikant van de mp3 spel­er stelt die we gekozen hebben:

Just you, your music, and your great run.

~ ~ ~

P.S.: De afge­beelde iPod is niet de mp3 spel­er die we voor onze klein­zoon hebben uit­ge­zocht, maar ik kon zo snel geen ander plaat­je vin­den.

~ ~ ~