De Teruggekeerden — Jason Mott

Je hebt van die vraag­stuk­ken die zo fas­ci­ne­rend zijn dat je maar niet kunt stop­pen erover te pie­ke­ren. Omdat de moge­lij­ke oplos­sin­gen zo ontel­baar zijn. Of omdat deze oplos­sings­rich­tin­gen in zulk breed nieuw ter­rein uit­waai­e­ren dat dat op zich alweer fas­ci­ne­ren­de vra­gen ople­vert. […]  Lees ver­der

Prereading

Van­daag viel er weer eens onver­wacht een pak­ket­je op de deur­mat. Toen ik het open­maak­te zat er een boek in plus bege­lei­den­de brief. Lang­zaam viel het kwart­je. Het had te maken met een reac­tie op twit­ter die ik enke­le dagen gele­den geplaatst had: […]  Lees ver­der