Design

Het mag geen ver­ras­sing voor mijn trou­we lezer(s) zijn dat ik onlangs ben begon­nen in ‘Tra­vels with Char­ley’ door John Stein­beck. En dus ook niet dat ik dan vaak blijf rond­lo­pen met een zin of ali­nea die er voor mij uit­springt om me de komen­de tijd niet meer te ver­la­ten. Het reso­ne­ren van deze woor­den (beter: woord­com­bi­na­tie) houdt aan ter­wijl alle ande­re woor­den zich tevre­den na hun werk weer te bed­de heb­ben bege­ven. […]  Lees ver­der