Geef toe aan een ander boek

Dit jaar ben ik van plan om veel, zo niet alles te lezen wat Jer­zy Kos­in­ski geschre­ven heeft. Daar gaat veel tijd in zit­ten. En mezelf ken­nen­de weet ik dat er een moment gaat komen waar­op ik wel eens iets anders wil gaan lezen. Met het risi­co dat dit ini­ti­a­tief voor­tij­dig in de kiem gesmoord wordt. Het plan is dus om van elke twee weken er maxi­maal een­tje aan Jer­zy Kos­in­ski te wij­den. Dan blijft er ook ruim­te over voor ande­re lec­tuur. […]  Lees ver­der

Een nieuwe variant

De timing was weer eens per­fect. Op de dag dat voge­laars mas­saal bij elkaar waren geko­men in een Noord-Hol­land­se tuin om daar voor het eerst met eigen lens de rood­keel­nach­te­gaal te spot­ten, viel bij ons ook een nieu­we vari­ant te bespeu­ren. […]  Lees ver­der

Het project Kosinski — vervolg

Om ervoor te zor­gen dat ik ook daad­wer­ke­lijk aan het leven en werk van Jer­zy Kos­in­ski ga begin­nen heb ik me het vol­gen­de voor­ge­no­men: om de ande­re week lees ik lite­ra­tuur over en door Kos­in­ski en de ove­ri­ge weken niet.
Ik heb deze strik­te inde­ling nodig om de juis­te con­cen­tra­tie te kun­nen opbren­gen. Nu heb ik de garan­tie dat de sta­pel onge­le­zen boe­ken toch aan de beurt komt en tege­lij­ker­tijd geeft het rust te weten dat Kos­in­ski niet par­does in een hoek ver­dwijnt om ver­ge­ten wor­den mocht ik plots gegre­pen wor­den door een ande­re schrij­ver.
Het is mijn bedoe­ling geen con­ces­sies te doen aan dit sche­ma. Dus wan­neer ik door wat voor reden ook in een bepaal­de week wei­nig tot niets kan lezen dan is dat gewoon vet­te pech.
Gis­ter heb ik het boek van Mura­kami over hard­lo­pen (en schrij­ven) uit­ge­le­zen en dat lijkt me een pri­ma aan­lei­ding om aan het begin van deze nieu­we week ver­der te gaan met het pro­ject Kos­in­ski. Hoe­wel ik al eer­der dit jaar begon­nen ben in de bio­gra­fie over Kos­in­ski door James Park Slo­an heb ik op dit moment meer zin om The Her­mit of 69th Street te lezen. Dit is het laat­ste boek van Jer­zy Kos­in­ski en het vormt de aan­lei­ding om aan dit hele pro­ject te begin­nen.
The Her­mit of 69th Street is geschre­ven als reac­tie op een beschul­di­ging van pla­gi­aat door twee jour­na­lis­ten aan het adres van Kos­in­ski. Iets wat ik niet wist toen ik er jaren gele­den ken­nis van nam. Het hele boek is ver­ge­ven van voet­no­ten en cita­ten, wat het lezen tot een bij­zon­de­re erva­ring maakt. De gedach­te hier­ach­ter is om aan te tonen dat het bij­zon­der moei­lijk (of wel­haast onmo­ge­lijk) is om ook maar een enke­le ori­gi­ne­le zin­sne­de op papier te krij­gen omdat alles wel eens eer­der gezegd of geschre­ven is. […]  Lees ver­der

Het project Kosinski

Begin 2015 stond er een rij­tje boe­ken op mijn bureau waar­van ik het voor­ne­men had om ze alle­maal te lezen voor­dat het jaar ten ein­de was. Het waren er vijf­tien. Eind decem­ber maak­te ik de balans op en con­sta­teer­de dat ik in totaal vier­en­der­tig boe­ken had gele­zen. Maar van het rij­tje boe­ken dat in janu­a­ri op mijn bureau stond had ik er slechts vier gele­zen. […]  Lees ver­der

Kapper

Van­och­tend was het weer eens tijd om een bezoek­je aan de kap­per te bren­gen. Inmid­dels heb ik na vele omzwer­vin­gen en meer en min­der goe­de erva­rin­gen een vast adres gevon­den in de bin­nen­stad van Arn­hem. Niet echt om de hoek (de Turk­se kap­per annex gezichts­mas­seur als­ook nek­wer­vel­kra­ker in ons buurt­win­kel­cen­trum zou eer­der voor de hand lig­gen, maar daar mag ik niet meer naar toe; nee, ik mag niet kla­gen…) maar wel betrouw­baar. Fijn is ook dat, ondanks dat ze pas om 9:00 uur open­gaan, je er toch al een kwar­tier­tje eer­der naar bin­nen kunt. Met een kop­je kof­fie en de krant is het dan aan­ge­naam wach­ten in de weten­schap dat je bin­nen­kort als eer­ste gehol­pen gaat wor­den. Aldus liep ik deze och­tend rond half negen over het plein voor de Eus­e­bi­us kerk rich­ting de kap­sa­lon. Inmid­dels was de mist wat meer opge­trok­ken zodat ik de kerk nu wel op de foto kreeg, iets wat me eer­der van­af de Nel­son Man­de­la brug niet zou zijn gelukt want daar hing een ste­vi­ge nevel boven de Rijn die het uit­zicht op de stad geheel ont­nam. […]  Lees ver­der

Communisme, sex en leugens — Maria Genova

In een zoveel­ste poging om hier ver­slag te doen van mijn lees­er­va­rin­gen, deze keer aan­dacht voor het boek ‘Com­mu­nis­me, sex en leu­gens’ van Maria Geno­va.
Het is haar eer­ste boek en ver­scheen in maart 2007. […]  Lees ver­der