Jerzy Kosinski

Geef toe aan een ander boek

Dit jaar ben ik van plan om veel, zo niet alles te lezen wat Jer­zy Kos­in­ski geschre­ven heeft. Daar gaat veel tijd in zit­ten. En mezelf ken­nen­de weet ik dat er een moment gaat komen waar­op ik wel eens iets anders wil gaan lezen. Met het risi­co dat dit ini­ti­a­tief voor­tij­dig Lees ver­der

Een nieuwe variant

De timing was weer eens per­fect. Op de dag dat voge­laars mas­saal bij elkaar waren geko­men in een Noord-Hol­land­se tuin om daar voor het eerst met eigen lens de rood­keel­nach­te­gaal te spot­ten, viel bij ons ook een nieu­we vari­ant te bespeu­ren.

Geen vogel, maar een naam in dit geval. Mijn naam om pre­cies Lees ver­der

Het project Kosinski — vervolg

Om ervoor te zor­gen dat ik ook daad­wer­ke­lijk aan het leven en werk van Jer­zy Kos­in­ski ga begin­nen heb ik me het vol­gen­de voor­ge­no­men: om de ande­re week lees ik lite­ra­tuur over en door Kos­in­ski en de ove­ri­ge weken niet.
Ik heb deze strik­te inde­ling nodig om de juis­te con­cen­tra­tie te kun­nen opbren­gen. Lees ver­der

Het project Kosinski

Jer­zy Kos­in­ski” by Vic­tor Skreb­ne­ski

Begin 2015 stond er een rij­tje boe­ken op mijn bureau waar­van ik het voor­ne­men had om ze alle­maal te lezen voor­dat het jaar ten ein­de was. Het waren er vijf­tien. Eind decem­ber maak­te ik de balans op en con­sta­teer­de Lees ver­der

Communisme, sex en leugens — Maria Genova

In een zoveel­ste poging om hier ver­slag te doen van mijn lees­er­va­rin­gen, deze keer aan­dacht voor het boek ‘Com­mu­nis­me, sex en leu­gens’ van Maria Geno­va.
Het is haar eer­ste boek en ver­scheen in maart 2007.

Het kans­lo­ze aspect betreft hier natuur­lijk mijn gere­geld tot maxi­ma­le Lees ver­der