Zaterdag, 1 december 2018

Via de mail kreeg ik een reac­tie op mijn serie blog­posts over Don Qui­chot, en wel dat hele ver­haal miss­chien wel hele­maal niet door Miguel de Cer­vantes is geschreven. In 2016 is er een boek ver­sch­enen waarin auteur Jet­tie H. van den Boom haar ver­sie van de ontstaans­geschiede­nis van deze beroemde roman geeft. Al eerder toen ik aan­gaf met het lezen van en bloggen over Don Qui­chot wilde begin­nen werd ik door Jet­tie H. van den Boom op deze alter­natieve geschiede­nis gewezen in enkele reac­ties onder mijn blog­post:

De Don Quixote is in 2002 uit­gekozen tot beste roman ooit. Maar weet de lez­er wat er achter het ver­haal zit? Waarschi­jn­lijk niet. Je kunt het nl. op 3 niveaus lezen; als een avon­turen­ro­man, als aan­vulling op je studie (recht, miliair,medisch,etc.) en als laat­ste verdieping: eso­ter­isch. En daar gaat het hele ver­haal eigen­lijk over, want de Don Quixote ver­bergt een groot geheim. Niet geschreven door een Span­jaard, maar door een Engels­man m.b.v. de beste schri­jvers van die tijd. Je kunt het lezen in mijn boek: de waarheid over Don Quixote, een dubbel­boek.. Jet­tie

en:

Mijn raad: Lees de Don Quixote eerst in het Ned­er­lands. Daar­na begin je in mijn boek met ‘een detec­tive’ en dan pas ‘de feit­en’, want het is een dubbel­boek. Als je de oor­spronke­lijke Engelse ver­sie wil raad­ple­gen (en mij con­trol­eren), ga dan online: bib­liote­ca dig­i­tal his­páni­ca; daar­na geef je in: The his­to­ry of the val­or­ous and wit­tie Knight-Errant Don-Quixote of the Man­cha’. Waarom er een kop­pel­teken staat tussen Don en Quixote, waarom er his­to­ry and wit­tie met ‑y- en ‑ie- geschreven staat en waarom het la Man­cha is en niet la met een hoofdlet­ter.. dit alles wordt uiteengezet in mijn boek: de waarheid over Don Quixote. Veel geduld toegewenst, jet­tie

Voor­lop­ig volg ik het advies om eerst Don Qui­chot in het Ned­er­lands te lezen. Daar ben ik nog wel een tijd­je mee bezig. Zeg maar gerust enkele jaren zelfs wan­neer het me lukt iedere week een hoofd­stuk­je te lezen en daarover te bloggen. Of ik daar­na dan met het boek De waarheid over Don Quixote zal begin­nen is mij nu vanzelf­sprek­end niet duidelijk. Op zich trekt mij zo’n com­plot­the­o­rie (als ik het zo mag noe­men) best wel aan om daar wat meer over te lezen. Maar het kan ook zijn dat ik tegen die tijd m’n buik even vol heb van Don Qui­chot. De tijd zal het leren.

Wat de tijd mij in ieder geval nog niet geleerd heeft is of deze the­o­rie dat het boek door iemand anders dan Cer­vantes is geschreven serieus genomen wordt in de lit­er­atu­ur­weten­schap. Niet dat ik me er uit­ge­breid in verdiept heb, maar eerlijk gezegd heb ik er ner­gens over gelezen en dat is toch wel wat in tegen­spraak wat er op de web­site te lezen valt die spe­ci­aal in het lev­en is geroepen ter pro­motie van dit boek:

Maar wie heeft het ver­haal dan geschreven? En met welke bedoel­ing? En van­waar de geheimzin­nigheid hieromtrent? Stap voor stap kunt u deze onthullin­gen vol­gen in het boek ‘De waarheid over Don Quixote’, Het bedrog van Cer­vantes. Onthullin­gen die de lit­eraire wereld zullen doen schokken. En miss­chien meer dan dat.

Waarmee ik natu­urlijk hele­maal niet wil bew­eren dat het onzin is. Miss­chien is er diep onder­gronds in de lit­eraire wereld al gerom­mel hoor­baar voor de echte ingewi­j­den en is het slechts een kwest­ie van tijd voor­dat het tot een uit­barst­ing komt die de alsnog alles en iedereen die Don Qui­chot en Cer­vantes een warm hart toe­draagt zal schokken. Ook hier zal de tijd het leren.

~ ~ ~