The Namesake — het einde

Het was 19 okto­ber 2013. Dat klinkt niet alleen als lang gele­den, het is ook lang gele­den. Ik schreef een tus­sen­tijd­se lees­er­va­ring van het boek The namesa­ke door Jhum­pa Lahi­ri. En ik begon de blog­post met excu­ses, want ik had beloofd veel eer­der met mijn bespre­king te komen. Daar­om voel­de ik mij gedwon­gen aan het eind de druk wat op te voe­ren. […]  Lees ver­der

#25books

Hal­lo lie­ve lezer! Fijn dat jij ook in het nieu­we jaar mijn site weer met een bezoek­je ver­eert. Bij deze wens ik oprecht dat het een jaar mag wor­den nog mooi­er dan je jezelf gewenst hebt toen je afge­lo­pen nacht om 12 uur de ogen heel even sloot en een kijk­je nam in het nieu­we jaar. Zelf zie ik mijn bij­dra­ge in het stre­ven naar een lief­de- en res­pect­vol­le omgang met alles wat leeft en bloeit. Daar kan ik mezelf nog heel wat in ver­be­te­ren en zal het ook niet nala­ten om dat te doen. Ver­der wil ik pro­be­ren min­der te kla­gen en te zeu­ren. Want om heel eer­lijk te zijn, ik heb wei­nig reden om te kla­gen en te zeu­ren. In die zin ben ik een geze­gend mens. Dus laat ik daar blij om zijn. Wat niet wil zeg­gen dat ik groot leed en per­soon­lij­ke drama’s bij ande­ren baga­tel­li­seer. Inte­gen­deel. Door mij­zelf wat beschei­de­ner op te stel­len hoop ik dat de aan­dacht gaat naar die­ge­nen die echt reden tot kla­gen heb­ben (en het vaak niet doen). Dan gaat mis­schien tevens de hulp hun kant op. […]  Lees ver­der

The Namesake — Hfst 1 t/m 3

Van­daag een week gele­den ont­ving ik via de de post het boek ‘The Namesa­ke’, geschre­ven door Jhum­pa Lahi­ri. Het was me toe­ge­stuurd door @JuL1ta in het kader van de boe­ken­ruil die we zomaar spon­taan van­uit het niets gestart waren. Nu, een week later dus, heb ik er nog niet al teveel in kun­nen lezen. Voor de rede­nen hoef je alleen maar alle blogs tus­sen 14 augus­tus en van­daag door te nemen. Any­way, inmid­dels ben ik er toch seri­eus aan begon­nen en heb de eer­ste drie van de in totaal twaalf hoofd­stuk­ken gele­zen (ofte­wel 71 van de 291 pagina’s). […]  Lees ver­der

Let the game begin!

Van­daag was het ook voor mij zover. Nadat gis­ter @JuL1ta al haar boek voor de boe­ken­ruil had ont­van­gen, viel van­mid­dag mijn boek door de brie­ven­bus. Natuur­lijk had ik voor­af gepro­beerd te raden wat zij mij zou toe­stu­ren. Maar dat gaf ik al snel op. Ondoen­lijk. Met de schaar­se infor­ma­tie die we uit­ge­wis­seld had­den in de kor­te tijd dat we elkaar pas ken­nen, zou­den zowat alle boe­ken in aan­mer­king komen. Ik kon niet meer doen dan afwach­ten. Geluk­kig heb ik vakan­tie en dan vliegt de tijd voor­bij. […]  Lees ver­der