#25books

Hal­lo lie­ve lezer! Fijn dat jij ook in het nieu­we jaar mijn site weer met een bezoek­je ver­eert. Bij deze wens ik oprecht dat het een jaar mag wor­den nog mooi­er dan je jezelf gewenst hebt toen je afge­lo­pen nacht om 12 uur de ogen heel even sloot en een kijk­je nam in het nieu­we jaar. Zelf zie ik mijn bij­dra­ge in het stre­ven naar een lief­de- en res­pect­vol­le omgang met alles wat leeft en bloeit. Daar kan ik mezelf nog heel wat in ver­be­te­ren en zal het ook niet nala­ten om dat te doen. Ver­der wil ik pro­be­ren min­der te kla­gen en te zeu­ren. Want om heel eer­lijk te zijn, ik heb wei­nig reden om te kla­gen en te zeu­ren. In die zin ben ik een geze­gend mens. Dus laat ik daar blij om zijn. Wat niet wil zeg­gen dat ik groot leed en per­soon­lij­ke drama’s bij ande­ren baga­tel­li­seer. Inte­gen­deel. Door mij­zelf wat beschei­de­ner op te stel­len hoop ik dat de aan­dacht gaat naar die­ge­nen die echt reden tot kla­gen heb­ben (en het vaak niet doen). Dan gaat mis­schien tevens de hulp hun kant op. […]  Lees ver­der

De ondraaglijke waarheid van het bestaan

Deze blog­post is deel 4 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Soms kun je door veel te ver­klap­pen nog steeds niets ver­tel­len.

Het boek Zeven minu­ten na mid­der­nacht, geschre­ven door Patrick Ness en geba­seerd op een idee door Sio­bhan Dowd, gaat over de 13-jari­ge Conor O’Malley die geplaagd wordt door nacht­mer­ries wel­ke te maken heb­ben met het feit dat zijn moe­der een onge­nees­lij­ke vorm van kan­ker heeft. […]  Lees ver­der

Werkafspraak

Voor wie het niet wist (en ik schaar mezelf daar ook onder) is de Bel­gi­sche Boe­ken­beurs 2013 afge­lo­pen don­der­dag begon­nen. In mijn onwe­tend­heid dacht ik dat het een eve­ne­ment van enke­le dagen was, maar het blij­ken twaalf vol­ge­pak­te dagen te zijn waar voor­al boe­ken, auteurs, illu­stra­tors en hun uit­ge­vers op aller­lei manie­ren belicht wor­den. En daar­bij beperkt men zich geluk­kig niet alleen tot het Bel­gi­sche boek want anders had­den we met onze blog­ger­slees­club Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur de kans mis­ge­lo­pen om komen­de zater­dag te mee­ten en te gree­ten met Patrick Ness, auteur van ‘Zeven minu­ten na mid­der­nacht’, het boek dat we eind novem­ber uit­ge­breid gaan bespre­ken. Het is één van de extraatjes die het mee­doen aan deze lees­club zo leuk maakt. […]  Lees ver­der