Vergezocht maar goed geschreven

Deze blog­post is deel 35 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

In Het regen­de vogels geschre­ven door Joce­ly­ne Sau­cier vol­gen we een niet bij naam genoem­de foto­gra­fe tij­dens haar zoek­tocht naar over­le­ven­den van ‘The Gre­at Fires’, enke­le enor­me vuur­haar­den die Cana­da geteis­terd heb­ben aan het begin van de twin­tig­ste eeuw. Naar­ma­te zij meer getui­ge­nis­sen uit eer­ste hand weet te ver­za­me­len valt haar op dat er regel­ma­tig spra­ke is van een half-blin­de jon­gen die dagen­lang na de gro­te brand van Mathe­son door het totaal ver­woes­te gebied zwerft, waar­schijn­lijk op zoek naar zijn fami­lie. Over deze figuur (Ted, Ed of Edward Boy­chuck) die wel­haast mythi­sche pro­por­ties heeft gekre­gen doen veel ver­ha­len de ron­de en de foto­gra­fe doet ver­woe­de pogin­gen hem te tra­ce­ren. Dit brengt haar uit­ein­de­lijk steeds ver­der weg van de bewoon­de wereld tot diep in het uit­ge­strek­te Cana­de­se woud waar hij zich zou heb­ben terug­ge­trok­ken. […]  Lees ver­der