Wat ik niet weet

Deze blog­post is deel 13 van 43 in de serie Een per­fec­te dag voor lite­ra­tuur

Met de lite­ra­tuur die tegen­woor­dig door de Young Adults gele­zen wordt ben ik niet erg bekend. Onze kin­de­ren zijn allang het huis uit (van­we­ge hun Adult leef­tijd, niet door hun gedrag of zo) en daar­voor in de plaats krij­gen we soms de taak om op onze klein­kin­de­ren te pas­sen. Die zijn wel Young maar ver­re van Adult. En mijn eigen Young Adult leef­tijd ligt al weer zo ver ach­ter me dat ik me slechts met de groot­ste moei­te een beeld kan vor­men van wat ik toen aan boe­ken las. Ik draag nog steeds het idee met me mee dat ik op de leef­tijd tus­sen 12 en 16 jaar allang de kin­der- cq jeugd­boe­ken ach­ter me had gela­ten en over­ge­stapt was op de volwassen(en) lite­ra­tuur. Zon­der in de mees­te geval­len te snap­pen waar het over ging. Maar ik vond het span­nend en stoer om deze boe­ken mee naar huis te nemen. […]  Lees ver­der

De jongen in de gestreepte pyjama — John Boyne — The Movie

Alweer ruim een jaar gele­den las ik het boek De jon­gen in de gestreep­te pya­ma van John Boy­ne. Na lezing wor­stel­de ik met de vraag in hoe­ver­re je de strek­king van het ver­haal kunt begrij­pen indien je niet op de hoog­te bent van de gru­we­len begaan tegen de Joden in de Twee­de Wereld­oor­log. De gebeur­te­nis­sen wor­den name­lijk beschre­ven van­uit het per­spec­tief van de 9-jari­ge Bru­no. […]  Lees ver­der

De jongen in de gestreepte pyjama — John Boyne

Van­daag las ik een uit­spraak van Joe Biden (vice-pre­si­dent naast Barack Oba­ma). Het schijnt dat hij het vol­gen­de ooit heeft gezegd: “We heb­ben ons laten aflei­den van het wer­ke­lij­ke gevaar, dat per schip, per vlieg­tuig of in een rug­zak het land bin­nen­komt.” Het was een waar­schu­wing die hij uit­sprak als voor­zit­ter van het Foreign Rela­ti­ons Com­mit­tee, en was gericht tegen Geor­ge W. Bush. Niet bij­zon­der opval­lend en niet bij­zon­der drei­gend. Tot­dat we de timing erbij betrek­ken. Hij zei dit name­lijk op 10 sep­tem­ber 2001. En plot­se­ling krijgt de uit­spraak meer lading, omdat we alle­maal weten wat er een dag later gebeur­de. Zon­der deze ken­nis is het een waar­schu­wing zoals zove­len. Is het moge­lijk dat je zo’n zin kunt lezen ter­wijl je pro­beert de gebeur­te­nis van een dag later er niet bij te betrek­ken? Dat lijkt me moei­lijk. […]  Lees ver­der